Διαβούλευση Διαγωνισμού για το έργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ στο ΥΠΑΙΘ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ στο ΥΠΑΙΘ» στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων»
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού και αποθηκευτικού εξοπλισμού για την παροχή προηγμένων υπολογιστικών δυνατοτήτων στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα. Ο εξοπλισμός αυτός θα εγκατασταθεί στο κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ στο ΥΠΑΙΘ. Ο εξοπλισμός θα αφορά εξυπηρετητές, σε τρεις διαφορετικές συνθέσεις, για την εκτέλεση παράλληλων εφαρμογών, αποθηκευτικό σύστημα για μεσοπρόθεσμη αποθήκευση δεδομένων, ένα σύστημα μακροχρόνιας αρχειοθέτησης, τις απαραίτητες υποδομές δικτύωσης, οι υποδομές φιλοξενίας του εξοπλισμού και το απαραίτητο λογισμικό. Στην υποδομή φιλοξενίας περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση των ικριωμάτων, του συστήματος διανομής ισχύος, του συστήματος κλιματισμού καθώς και της απαραίτητης δομημένης καλωδίωσης. Το σύνολο του εξοπλισμού που θα αποκτηθεί θα συνοδεύεται από υπηρεσίες εγγύησης, υποστήριξης και συντήρησης.
Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 18/11/2014 και ώρα 17.00 μ.μ στη διεύθυνση:
ΕΔΕΤ Α.Ε.
Μεσογείων 56,
T.K. 11527,
Αθήνα
ή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση rfp-greendc-yp4@lists.grnet.gr 
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι διαθέσιμα εδώ