Διαβούλευση Διαγωνισμού για την « Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών κατ' απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing»

Προκήρυξη Διαγωνισμού  μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών  κατ’ απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing»  σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου 14 «Ενισχυμένες υπηρεσίες παροχής ιδεατών μηχανών κατ’ απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing» της Πράξης «Προηγμένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα»
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών (Τμήμα Α) και της αντίστοιχης υποδομής φιλοξενίας τους (Τμήμα Β), για την παροχή υπηρεσιών «Υπολογιστικού Νέφους» (Cloud Computing). Ο εξοπλισμός αυτός θα εγκατασταθεί στο κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα είναι συμβατός με τη τυπική διάταξη 19 ιντσών για ενσωμάτωση σε ικριώματα. Ο εξοπλισμός θα αφορά εξυπηρετητές πολυπύρηνης τεχνολογίας (multi-core) με ενσωματωμένο υλικό υποστήριξης εκτέλεσης εικονικών μηχανών (hardware virtualization). Στην υποδομή φιλοξενίας περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση των ικριωμάτων, του συστήματος διανομής ισχύος, του συστήματος κλιματισμού καθώς και της απαραίτητης δομημένης καλωδίωσης. Το σύνολο του εξοπλισμού που θα αποκτηθεί θα συνοδεύεται από υπηρεσίες εγγύησης, υποστήριξης και συντήρησης.
Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 14/11/2014 και ώρα 17.00 μ.μ στη διεύθυνση:
ΕΔΕΤ Α.Ε.
Μεσογείων 56,
T.K. 11527,
Αθήνα
ή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
rfp-cloud-yp14@lists.grnet.gr
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι διαθέσιμα εδώ