Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα, στο πλαίσιο του Υποέργου «Υπηρεσίες εξασφάλισης της βιωσιμότητας, βελτιστοποίησης/αναβάθμισης/διαλειτουργικότητας και ευρείας χρήσης των προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών από την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα» της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα».
Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 18/11/2014. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι διαθέσιμα εδώ