Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Παροχή δικαιωμάτων χρήσης οπτικής υποδομής σε νοσοκομεία για την πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ» σε τέσσερα (4) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Παροχή δικαιωμάτων χρήσης οπτικής υποδομής σε νοσοκομεία για την πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ» σε τέσσερα (4) τμήματα, στο πλαίσιο του Υποέργου «Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών ΕΔΕΤ για τη διασύνδεση νοσοκομείων» της Πράξης « Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)».
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Προθεσμία υποβολής προσφορών 12/11/2014 και ώρα 15:00
στη διεύθυνση:
ΕΔΕΤ Α.Ε.
Μεσογείων 56,
T.K. 11527,
Αθήνα
Ερωτήσεις/Απαντήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό
Ερώτηση
Σχετικά με τη Διακήρυξη για την ‘Παροχή δικαιωμάτων χρήσης οπτικής υποδομής σε νοσοκομεία για την πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ’ , θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ότι θεωρούμε ότι η απαίτηση που αναφέρεται στο B.5.4.2 συνεπάγεται την επιβολή δυσανάλογα υψηλών ποινικών ρητρών«
13. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αναγγελία βλάβης για τμήμα οπτικού συνδέσμου (συμπεριλαμβανομένου της ημέρας αναγγελίας σε περίπτωση που αυτή ανακοινωθεί πριν τις 2μ.μ.) – όπως αυτή προσδιορίζεται στο Α.3.3 Προδιαγραφές οπτικών συνδέσμων χωρίς να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.»
Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν ισχύει η παραπάνω απαίτηση
Απάντηση
Η διατύπωση στο άρθρο Β.5.4.2 παράγραφος 13 είναι εσφαλμένη και αντικαθίσταται με την ορθή ως ακολούθως :
«Αν παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αναγγελία βλάβης για τμήμα οπτικού συνδέσμου (συμπεριλαμβανομένου της ημέρας αναγγελίας σε περίπτωση που αυτή ανακοινωθεί πριν τις 2μ.μ.) – όπως αυτή προσδιορίζεται στο Α.3.3 Προδιαγραφές οπτικών συνδέσμων χωρίς να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 1% επί του ενός δεκάτου πέμπτου της συμβατικής αξίας του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.»
Κατά τον ίδιο τρόπο, διορθώνεται και η αντίστοιχη παράγραφος (σημ.13, σελ.132) στο Άρθρο 12 με τίτλο «Ποινικές Ρήτρες» του σχεδίου της σύμβασης για κάθε επιμέρους τμήμα, που επισυνάπτεται ως ενότητα Γ6. στο Τεύχος της Προκήρυξης.
Ερώτηση
Σε περίπτωση που επιλεγεί από τον ανάδοχο να γίνει η διασύνδεση σε κόμβο του ΕΔΕΤ, ο οποίος στεγάζεται σε κτήριο του ΟΤΕ, θα γίνει παροχή ίνας από το φρεάτιο παρόχων, ή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εργολάβος του ΟΤΕ (γνωρίζουμε ότι στα κτήρια του ΟΤΕ αντίστοιχες εργασίες μπορούν να γίνουν μόνο από δικό του εργολάβο) προκειμένου να γίνει εισαγωγή ίνας στο κτήριο με υποδομή του αναδόχου;
Απάντηση
Σε όλες τις περιπτώσεις, τα άκρα των προσφερόμενων οπτικών συνδέσμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός των κτηρίων που ορίζονται στον Πίνακα 2 του τεύχους διακήρυξης.