Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη προηγμένης υπηρεσίας ασύρματης δικτύωσης για Νοσοκομειακές Μονάδες»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη προηγμένης υπηρεσίας ασύρματης δικτύωσης για Νοσοκομειακές Μονάδες» στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σημείων WiFi σε δημόσια νοσοκομεία» της Πράξης « Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)».
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Προθεσμία υποβολής προσφορών 13/11/2014 και ώρα 15:00 στη διεύθυνση:
ΕΔΕΤ Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 56, T.K. 11527, Αθήνα
Διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό
Ερώτηση
Στην παράγραφο Α. 4.1 «Υπηρεσία Εγκατάστασης», σελίδα 25 της διακήρυξης, αναφέρεται ότι: “ Στο πλαίσιο του διαγωνισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εγκατάσταση των ασύρματων WiFi access points και του συστήματος κεντρικής διαχείρισης στα σημεία που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο δικτύου κάθε νοσοκομείου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες εργασίες εσωτερικής καλωδίωσης”. Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων WiFi access points θα είναι προκαθορισμένα και υποδεικνυόμενα από τον Υπεύθυνο Δικτύου του κάθε Νοσοκομείου και ως εκ τούτου δεν είναι απαιτητή από πλευράς Αναδόχου η διενέργεια Site Surveys (επί τόπου αυτοψίας) σε κάθε νοσοκομειακή μονάδα.
Απάντηση
Τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων WiFi access points θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από τον υπεύθυνο δικτύου κάθε νοσοκομείου.
Ερώτηση
Αναφορικά με τις υπηρεσίες Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης της ασύρματης υποδομής, όπως αυτές περιγράφονται στη σελίδα 25 (παρ. Α.4.1) και στη σελίδα 22 (παρ. Α.3.3.1) της διακήρυξης παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι :
α. Οποιεσδήποτε εργασίες αφορούν στην παραμετροποίηση των υφιστάμενων μεταγωγών (π.χ δημιουργία GUEST VLAN κλπ) των κατά τόπους νοσοκομειακών μονάδων που απαρτίζουν τη LAN υποδομή των νοσοκομείων δεν αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου αλλά του Υπευθύνου Δικτύου του κάθε Νοσοκομείου.
β. Εάν δεν ισχύει το α. παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι τα εν λόγω switches υποστηρίζουν VLANs, ιδανικά όπως μας αποστείλετε τη λίστα (part numbers, κατασκευαστής κλπ) των υφιστάμενων μεταγωγών (switches) ανά νοσοκομειακή μονάδα.
γ. Επίσης παρακαλώ επιβεβαιώσετε ότι τυχόν εργασίες παραμετροποίησης που αφορούν δικτυακές συσκευές ασφάλειας (π.χ Firewalls κλπ) για την ολοκλήρωση της ασύρματης υποδομής στο λοιπό δίκτυο των Νοσοκομείων δεν αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. 
Απάντηση
α. Η παραμετροποίηση των υφιστάμενων μεταγωγέων των νοσοκομείων δεν αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου.
β. Βλέπε σημείο α.
γ. Η παραμετροποίηση των δικτυακών συσκευών ασφαλείας κάθε νοσοκομείου δεν αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου.
Ερώτηση
Στην παράγραφο Α.4.1 «Υπηρεσία Εγκατάστασης», σελίδα 25 της διακήρυξης αναφέρεται ότι : «Στο πλαίσιο του διαγωνισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εγκατάσταση των ασύρματων WiFi access points και του συστήματος κεντρικής διαχείρισης στα σημεία που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο δικτύου κάθε νοσοκομείου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες εργασίες εσωτερικής καλωδίωσης». Παρακαλώ όπως αποσαφηνίσετε τον όρο απαιτούμενες εργασίες εσωτερικής καλωδίωσης.
α. Αναφέρεστε σε παροχή καλωδίων UTP (patch cords) και μόνο για τη διασύνδεση των Access Points με ήδη εγκατεστημένα πριζάκια υπηρεσιών. Εάν ναι παρακαλώ προσδιορίστε το μέγιστο μήκος των αιτούμενων καλωδίων και το τύπο τους με βάση την υφιστάμενη εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης ανά Νοσοκομείο.
β. Εάν όχι συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου κόστη κατασκευής οριζόντιας καλωδίωσης (π.χ κατασκευή πριζών) και ποιου τύπου ανά νοσοκομειακή μονάδα;
γ. Υπάρχει διαθεσιμότητα θυρών στους υφιστάμενους μεταγωγείς (switches) που απαρτίζουν την LAN υποδομή των Νοσοκομείων για την υποδοχή των συνδέσεων των προσφερομένων Access Points και του Wireless Controller; Εάν όχι είναι ευθύνη του Αναδόχου η παροχή των επιπλέον θυρών με την προμήθεια νέων μεταγωγών?
δ. Επίσης παρακαλώ όπως διευκρινίσετε εάν απαιτούνται και εργασίες κάθετης καλωδίωσης και ποιου τύπου ανά νοσοκομειακή μονάδα (π.χ patch panels, επιπλέον UTP χάλκινα ή οπτικά καλώδια διασύνδεσης switches ορόφων με κεντρικό κατανεμητή, συναφείς εργασίες δομημένης καλωδίωσης κλπ).
Απάντηση
α. Οι εργασίες εσωτερικής καλωδίωσης αφορούν στην παροχή και εγκατάσταση καλωδίων UTP ως το κοντινότερο «πριζάκι υπηρεσιών». Το συνολικό μήκος και ο τύπος της εσωτερικής καλωδίωσης θα προσδιοριστεί μετά την υπογραφή της σύμβασης.
β. Βλέπε σημείο α.
γ. Ο τεχνικός υπεύθυνος κάθε νοσοκομείου θα διασφαλίσει την διαθεσιμότητα θυρών στους υφιστάμενους μεταγωγείς. Ενδεχόμενη παροχή νέων θυρών δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου.
δ. Δεν θα απαιτηθούν εργασίες κάθετης καλωδίωσης.
Ερώτηση
Παρακαλούμε όπως αποσαφηνίσετε ποιος έχει την ευθύνη της λειτουργίας (Operations Management) της προσφερόμενης Ασύρματης Υποδομής, ο Ανάδοχος, ο υπεύθυνος δικτύου κάθε νοσοκομείου, το ΕΔΕΤ ή εξειδικευμένο προσωπικό των Ιδρυμάτων που είναι μέλη της ομοσπονδίας eduroam. 
Απάντηση
Η λειτουργία της υποδομής, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου.
Ερώτηση
Στον πίνακα Γ.5.4 Εγγύηση (Γ.5, Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς) , σελ 100 της διακήρυξης τα σχετικά πεδία που αφορούν τις τιμές εμφανίζονται (στο σύνολο τους ) με μηδενική τιμή. Παρακαλούμε πολύ όπως διευκρινίσετε  πως πρέπει να αποτυπωθεί η ενδεχόμενη επιπλέον εγγύηση που δύναται να παρέχει ο υποψήφιος ανάδοχος. 
Απάντηση
Σύμφωνα με το τεύχος προκήρυξης, κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει κατ’ ελάχιστον 5 έτη δωρεάν εγγύησης. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει τα παρεχόμενα έτη εγγύησης στις απαντήσεις των προδιαγραφών Π.1.38 και Π.2.29.
Ερώτηση
Στη διακήρυξη του ΕΔΕΤ στη σελίδα 19, παρ. A.1.2.4 “Ανάλυση Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών” αναφέρεται επί λέξη: «Ο αποκτηθείς εξοπλισμός, θα προσφερθεί στις Νοσοκομειακές Μονάδες με τη μορφή χρησιδανείου με την αίρεση της εγκατάστασης, παρακολούθησης και λειτουργίας από προσωπικό του ιδρύματος. Παράλληλα, θα εξασφαλιστεί η ένταξη του υλικού στην υποδομή eduroam.»
Παρακαλούμε πολύ όπως διευκρινίσετε κατά ποιόν τρόπο  αυτή η απαίτηση επηρεάζει ή όχι την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου.
Απάντηση
Η διαδικασία παραχώρησης του ασύρματου εξοπλισμού από την ΕΔΕΤ Α.Ε. στα νοσοκομεία δεν αφορά στις προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων.
Ερώτηση

Σελ. 90, Απαίτηση Π.1.29. «Υποστήριξη σύνδεσης ταυτοποιημένων χρηστών σε συγκεκριμένα VLANs με δυναμική ανάθεση VLAN ID από το RADIUS server, σύμφωνα με τα RFC 2868 και 3580»

Στην απαίτηση Π.1.28. (σελ 89), σχετικά με την υποστήριξη 802.1x και RADIUS, ζητείται η ικανοποίηση  των αναφερόμενων χαρακτηριστικών «Εάν το authentication και το accounting των wireless χρηστών γίνεται από το access point». Αντίστοιχα στην απαίτηση Π.2.12 (σελ 93), η ίδια υποστήριξη ζητείται «Εάν το authentication και το accounting των wireless χρηστών γίνεται από το σύστημα διαχείρισης». Δεδομένου ότι η απαίτηση Π.1.29 ακολουθεί την λειτουργία RADIUS, αν δηλαδή η λειτουργία 802.1x και RADIUS Authentication ή Accounting γίνεται στο σύστημα διαχείρησης τότε και η απαίτηση Π.1.29 θα υλοποιείται το πιθανότερο μέσω του συστήματος διαχείρισης, παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτή η τεκμηρίωση της απαίτησης Π.1.29 υπό την ίδια συνθηκή.  Δηλαδή, «Εάν το authentication και το accounting των wireless χρηστών γίνεται από το access point» η απαίτηση Π.1.29 να τεκμηριωθεί μέσω του access point, και «Εάν το authentication και το accounting των wireless χρηστών γίνεται από το σύστημα διαχείρισης» τότε η απαίτηση Π.1.29 να τεκμηριωθεί μέσω του συστήματος διαχείρησης.
Απάντηση
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές Π.1.28 και Π.2.12 οι λειτουργίες authentication, authorization και accounting μπορούν να επιτελούνται είτε από το access point ή από το σύστημα διαχείρισης. Η δυναμική ανάθεση VLAN ID από το RADIUS server σύμφωνα με την προδιαγραφή Π.1.29 γίνεται στο πλαίσιο των παραπάνω λειτουργιών και κατά συνέπεια μπορεί όντως να επιτελείται είτε από το access point ή από το σύστημα διαχείρισης.
Ερώτηση 

Σελ 72, Παράγραφος Β.5.4, σχετικά με την περίοδο εγγύησης αναφέρεται:

«Η εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου.» 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, σε περίπτωση που προσφερθούν άδειες χρήσης για το hypervisor, ως αναφέρει η απαίτηση Π.2.1 του Γ3.2 Πίνακα 2 (σελίδα 92), τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στη προσφορά του κατ’ ελάχιστον 5ετή εγγύηση και για την προσφερόμενη άδεια χρήσης του hypervisor προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία για το σύνολο του εξοπλισμού.
Απάντηση
Εκτός και εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά, οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των πινάκων συμμόρφωσης αφορούν τα προσφερόμενα  συστήματα όπως αυτά διαμορφώνονται βάση του υλικού, του λογισμικού και των άδειών χρήσης που προσφέρονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο, και όχι από τις δυνατότητες αυτών (μετά από αναβάθμιση υλικού, λογισμικού ή αδειών χρήσης που δεν προσφέρονται). Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει το απαραίτητο υλικό, λογισμικό και άδειες που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη με κάλυψη δωρεάν εγγύησης για τουλάχιστον για 5 έτη όπως αναφέρεται στην προδιαγραφή Π.2.29.
Ερώτηση

Σελ 93, Απαίτηση Π.2.11. «Ενσωματωμένο DHCP service (IETF RFC 2131) για την απόδοση διευθύνσεων στα access points και στους wireless clients»

Η λύσεις ενσωματωμένης DHCP υπηρεσίας σε πλατφόρμες συστημάτων διαχείρισης φέρουν συνήθως περιορισμούς σε εμβέλεια και επεκτασιμότητα. Δεδομένης της έλλειψης αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τις απαιτήσεις της λειτουργιάς  DHCP – ειδικότερα σε ότι αφορά την επεκτασιμότητα – αλλά και της αδυναμίας πρόβλεψης του αριθμού των wireless clients στους χώρους των νοσοκομείων, και λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις τακτικές σε ότι αφορά αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτή η προσφορά DHCP εναλλακτικά σε εξωτερική συσκευή ειδική για τον σκοπό αυτό,  προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια παροχή της υπηρεσίας ασύρματης πρόσβασης άνευ περιορισμών
Απάντηση
Σύμφωνα με την απαίτηση Π2.11 «Ενσωματωμένο DHCP service (IETF RFC 2131) για την απόδοση διευθύνσεων στα access points και στους wireless clients», θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα κεντρικού συστήματος διαχείρισης.
Ερώτηση
Παρακαλώ διευκρινίστε ποιος (Υποψήφιος Ανάδοχος ή Αναθέτουσα Αρχή) θα προσφέρει τον απαιτούμενο ενεργό εξοπλισμό, ήτοι μεταγωγείς (switch) και δρομολογητές (routers) για την υλοποίηση των σημείων ασύρματης πρόσβασης στις νοσοκομειακές μονάδες.
Επίσης, στην περίπτωση που πρέπει να προσφερθούν από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, παρακαλώ προσδιορίστε τις προδιαγραφές των μονάδων αυτών.
Απάντηση
Η προμήθεια μεταγωγέων και δρομολογητών δεν αποτελούν  υποχρέωση του Αναδόχου.