Διαβούλευση Διαγωνισμού για τον Εξοπλισμό Αποθηκευτικού Χώρου, Υπολογιστικό και Δικτυακό εξοπλισμός για το Ενεργειακά Αποδοτικό Κέντρο Δεδομένων στον ΥΗΣ «Λούρος».

Διαβούλευση Διαγωνισμού για τον «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το ενεργειακά αποδοτικό κέντρο δεδομένων» στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων»
Το Υποέργο 3 «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το ενεργειακά αποδοτικό κέντρο δεδομένων» έχει ως στόχο την προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού και αποθηκευτικού εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών «Υπολογιστικού Νέφους» (Cloud Computing), καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός αυτός θα εγκατασταθεί στο ενεργειακά αποδοτικό κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ στο ΥΗΣ «Λούρος» και θα συνοδεύεται από υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας για πέντε (5) έτη.
Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 12/9/2014
και ώρα 17.00 μ.μ στη διεύθυνση:
ΕΔΕΤ Α.Ε.
Μεσογείων 56,
T.K. 11527,
Αθήνα
ή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
rfp-greendc-yp3@lists.grnet.gr