Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας»

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της Πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών».
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 05/09/2014 και ώρα 15.00 στη διεύθυνση:
ΕΔΕΤ Α.Ε.
Μεσογείων 56,
T.K. 11527,
Αθήνα
Διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό
Διευκρίνηση:  Στο κεφάλαιο Β ́ άρθρο 10 (σελ. 11) του τεύχους προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» και αριθμό πρωτοκόλλου 8456/04-08-2014, αναφέρεται ότι οι Η/Υ απαιτείται να έχουν λειτουργικό σύστημα «Windows 7 pro 64bit ή Windows 8.1 64bit». Εκ παραδρομής δεν έχει αναγραφεί ο όρος «pro» στα «Windows 8.1». Επομένως η σωστή προδιαγραφή για το λειτουργικό σύστημα των ζητούμενων Η/Υ είναι: «Windows 7 pro 64bit ή Windows 8.1 pro 64bit».
28/8/2014
Ερώτηση: Σε συνέχεια της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 8456/ΠΤ/04-08-2014 με τίτλο με τίτλο «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» με ημερομηνία υποβολής στις 5/9/2014 θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:
Στους 111 Η/Υ (ALL IN ONE) έχετε προδιαγράψει την απαίτηση για σκληρό δίσκο 250GB 7200rpm SATA. Η εταιρεία μας διαθέτει στα All in one μοντέλα, της νέας τεχνολογίας υβριδικούς δίσκους 500 GB 2,5 ιντσών Serial ATA 3 (5.400 rpm) with 8 GB Flash, οι οποίοι επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις από τους παραδοσιακούς δίσκους 7200 rpm.
Παρακαλώ ενημερώστε μας, εάν είναι αποδεκτοί οι υβριδικοί δίσκοι , έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό σας.
Απάντηση: Σε συνέχεια του ερωτήματός σας, σχετικά με το τεύχος προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» και αριθμό πρωτοκόλλου 8456/04-08-2014, σας διευκρινίζουμε ότι στη φάση παροχής διευκρινίσεων, η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού. Επομένως, η προδιαγραφή παραμένει ως έχει.
26/8/2014
Ερώτηση: Σχετικά με το διαγωνισμό που αφόρα τα δικαιολογητικά σελίδα 20, παρακαλώ να διευκρινιστεί αν το ποινικό μητρώο θα είναι με υπεύθυνη δήλωση ή με πρωτότυπο;
Απάντηση: Σε συνέχεια του ερωτήματός σας, σχετικά με το τεύχος προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» και αριθμό πρωτοκόλλου 8456/04-08-2014, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά στα δικαιολογητικά συμμετοχής ζητείται από το Τεύχος Προκήρυξης του εν λόγω Πρόχειρου Διαγωνισμού, Υπεύθυνη Δήλωση (υπ’αριθμ. ii, σελίδα 20) στην οποία:
«O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι:

  • Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  • Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.»Σε ό,τι αφορά στα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν στη συνέχεια από τον υποψήφιο στον οποίο θα κατακυρωθεί προσωρινά ο διαγωνισμός, ζητείται «Απόσπασμα ποινικού μητρώου» (βλ. παρ. 26 σελ.28 κ. επ. ).
    Ως εκ τούτου σε πρώτο στάδιο είναι αναγκαία και επαρκής η Υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει τα ως άνω.