Διαβούλευση Διαγωνισμού για την Παροχή δικαιωμάτων χρήσης οπτικής υποδομής σε νοσοκομεία για την πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ

«Παροχή δικαιωμάτων χρήσης οπτικής υποδομής σε νοσοκομεία για την πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ» σε τέσσερα (4) τμήματα, στο πλαίσιο του Υποέργου «Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών ΕΔΕΤ για τη διασύνδεση νοσοκομείων» της Πράξης « Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)»
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προσφορά υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης με απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης για δεκαπέντε (15) έτη, συνδέσμων οπτικών ινών για τη διασύνδεση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες, με σημείο παρουσίας του δικτύου ΕΔΕΤ δεκάδων δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υλοποιούνται με χρήση οπτικών τεχνολογιών, με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνει: α) τις υπηρεσίες υλοποίησης των συνδέσμων οπτικών ινών (κατά τους πρώτους  6μήνες του έργου), β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.
Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης YE1: 05/09/2014
Διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό
Ερώτηση
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τα στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων ανά Νοσοκομείο προκειμένου να μπορέσουν οι τεχνικές μας υπηρεσίες να προβούν σε προμελέτη για την εκτίμηση του κόστους κατασκευής οπτικής διασύνδεσης των Νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ
Απάντηση
Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων ανά νοσοκομείο θα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους μετά από σχετικό αίτημα στο fiber-rfp-hospitals@lists.grnet.gr.