Διαβούλευση Διαγωνισμού για την Ανάπτυξη προηγμένης υπηρεσίας ασύρματης δικτύωσης για Νοσοκομειακές Μονάδες

«Ανάπτυξη προηγμένης υπηρεσίας ασύρματης δικτύωσης για Νοσοκομειακές Μονάδες» στο πλαίσιο του Υποέργου  «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σημείων WiFi σε δημόσια νοσοκομεία» της Πράξης « Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)»
Περιγραφή ΥΕ6: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υλοποίηση προηγμένης υπηρεσίας ασύρματης δικτύωσης σε δεκάδες δημόσια νοσοκομεία με την προμήθεια τουλάχιστον 300 ασύρματων σημείων πρόσβασης (300 wireless access points), τα οποία θα είναι διαχειρίσιμα μέσω κεντρικού συστήματος ελέγχου και διαχείρισης. O ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστο 31 συστήματα (εγκαταστάσεις) κεντρικής διαχείρισης.
Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης YE6: 05/09/2014
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα λάβετε email με οδηγίες για πρόσβαση στο αρχείο του διαγωνισμού
Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την Διαβούλευση
Ερώτηση
Π.1.1. Στο κείμενο του διαγωνισμού αναφέρονται 300 WAP. Π.χ. σελ 21. “Το αντικείμενο του έργου αφορά σε προμήθεια 300 ασύρματων σημείων πρόσβασης (300 wireless access points)”, ενώ η προδιαγραφή Π.1.1 αναφέρει σε προμήθεια 600 wireless access points 
Απάντηση
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε προμήθεια ≥700 ασύρματων συσκευών κατόπιν αύξησης του προϋπολογισμού του έργου που ανέρχεται σε €360.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
Ερώτηση
Π.1.7. Η ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου 802.11ac, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος προκήρυξης, περιέχει μια σειρά τεχνικών δυσκολιών που προκύπτουν από τις μεγάλες αποστάσεις που θα πρέπει να καλυφθούν στα νοσοκομεία, την έλλειψη τερματικών συσκευών με δυνατότητα εκμετάλλευσης του πρωτοκόλλου και τις εγγενείς δυσκολίες της νέας τεχνολογίας. Επιπλέον, για την αποδοτική λειτουργία τους απαιτείται μελέτη εφεκτικότητας, που θα λάβει υπόψη τη χωροταξική διαρρύθμιση των νοσοκομείων ώστε να οριστούν τα κατάλληλα σημεία εγκατάστασης των access point, η οποία δεν αποτελεί μέρος της προκήρυξης. Ως εκ τούτου προτείνεται η αφαίρεση της υποχρεωτικής προδιαγραφής 1.7 ή η αύξηση του προϋπολογισμού και η ενσωμάτωση της μελέτης εφεκτικότητας στον σκοπό του έργου.
Απάντηση
Η ενσωμάτωση της μελέτης εφεκτικότητας δεν εντάσσεται στο φυσικό αντικείμενο του έργου λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού. Ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να την συντάξει με δικά του μέσα. Η προδιαγραφή Π.1.7 τροποποιείται από υποχρεωτική σε επιθυμητή.
Ερώτηση
Α.3.3.1:            Εφόσον τα 31 συστήματα κεντρικής διαχείρισης προσφερθούν σύμφωνα με την περίπτωση 2 (υπό μορφή λογισμικού), αναφέρεται ότι: «Στην προσφορά θα πρέπει να δηλωθούν οι απαιτήσεις που υπάρχουν από τον εξυπηρετητή που θα παρέχει ο κάθε φορέας, αναφορικά με το λειτουργικό σύστημα, τη CPU, τη μνήμη , τη χωρητικότητα δίσ κων κ.λπ. καθώς και τυχόν απαιτήσεις όσον αφορά λογισμικό, ιδίως ως προς την εκτέλεση του λογισμικού της πλατφόρμας διαχείρισης ως εικονικής μηχανής (virtual machine).»
Με βάση την πρόταση αυτή, αντιλαμβανόμαστε ότι η ΕΔΕΤ κάνει αποδεκτό ο Ανάδοχος να προσφέρει λογισμικό του κεντρικού διαχειριστή που εγκαθίσταται σε διάφορες πλατ φόρμες λογισμικού, αρκεί να δηλωθούν οι απαιτήσεις που υπάρχουν σε CPU, μνήμη, χωρητικότητα δίσκων, λογισμικό κ.λπ.
Στην απαίτηση Π.2.1 του πίνακα της παραγράφου Γ.3.2 αναφέρεται:
«Η πλατφόρμα κεντρικής διαχείρισης θα πρέπει: 1. Εφόσον προσφέρεται ως λογισμικό προς εγκατάσταση, να εγκαθίσταται σε λειτουργικό σύστημα GNU/Linux Debian stable». Με βάση την πρόταση αυτή αντιλαμβανόμαστε ότι η ΕΔΕΤ κάνει αποδεκτό μόνο το λογισμικό της πλατφόρμας κεντρικής διαχείρισης που εγκαθίσταται σε λειτουργικό σύστ ημα GNU/Linux Debian stable.
Η εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού κεντρικής διαχείρισης πάνω σε ένα και μόνο λειτουργικό σύστημα, είναι αρκετά δεσμευτική και δεν υλοποιείται από τους περισσότερους κατασκευαστές. Θα ήταν προτιμότερο να αφήνατε ανοιχτό το λειτουργικό σύστημα ή να δίνατε περισσότερες επιλο γές (π.χ VMware, HyperV, κ.λπ.) ώστε να μην απορρίπτονται λύσεις που πιθανόν να είναι καλύτερες και συμφερότερες για την ΕΔΕΤ.
Απάντηση
Η προδιαγραφή Π.2.1 τροποποιείται ως εξής:
Η πλατφόρμα κεντρικής διαχείρισης δύναται να προσφερθεί ως:

 1. υλικό μαζί με το απαιτούμενο λογισμικό υπό μορφή “appliance” ή
 2. ως λογισμικό, το οποίο θα εγκατασταθεί σε υπολογιστική υποδομή που διαθέτει κάθε Νοσοκομειακή Μονάδα ή σε υποδομή που θα παρασχεθεί από την ΕΔΕΤ Α.Ε. υπό τη μορφή ει κονικών μηχανών (virtual machine).

Στη 2η περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται συμβατότητα του virtual machine με hypervisor Linux/KVM κατά προτίμηση ή εναλλακτικά VMWare ESXi. Θα πρέπει επίσης να προσφέρονται άδειες χρήσης για το hypervisor, αν και μόνο αν απαιτούνται από τον κατασκευαστή του συστήματος κεντρικής διαχείρισης για την παροχή εγγύησης και υποστήριξής του, όταν εκτελείται ως εικονική μηχανή (virtual machine).
Ερώτηση
Π.1.30            Ζητείται υποχρεωτικά συμμόρφωση με το πρότυπο IEEE 802.11u (hotspot 2.0). Το συγκεκριμένο πρότυπο είναι χρήσιμο για τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας καθώς επιτρέπει στον κάτοχο τηλεφωνικής συσκευής να μπορεί να συνδέεται αυτόματα στο wifi δίκτυο χωρίς επιπρόσθετες ενέργειες (π.χ. password) και να χρησιμοποιεί το wifi δίκτυο για όλες τις τηλεπικοινωνιακές του ανάγκες. Κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε κατά πολύ την κίνηση του wifi δικτύου των νοσοκομείων καθώς εκτός από τους χρήστες που επιθυμούν συνειδητά να συνδεθούν στο wifi δίκτυο, θα συνδέονταν και όλοι οι υπόλοιποι χρήστες χωρίς να το γνωρίζουν.
Επιπλέον, αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν παγκοσμίως πολλές υλοποιήσεις wifi δικτύων που χρησιμοποιούν το πρότυπο αυτό καθώς υπάρχει μια στάση αναμονής αναφορικά με την τελειοποίηση του προτύπου.
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε η απαίτηση για υποστήριξη του προτύπου IEEE 802.11u (hotspot 2.0) να ζητούταν προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά.
Απάντηση
Η προδιαγραφή Π.1.30 τροποποιήθηκε σε επιθυμητή.
Ερώτηση
O διατιθέμενος προϋπολογισμός των 255.000,00 € είναι ανεπαρκής για να καλύψει το σύνολο: α. του ζητούμενου εξοπλισμού με τις ζητούμενες από την διακήρυξη τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, των υπηρεσιών εγκατάστασης αυτού, β. της εκπαίδευσης των χρηστών τοπικά σε κάθε Νοσοκομείο, γ. των υπηρεσιών 5ετούς υποστήριξης με αποκατάσταση βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα και δ. χωρίς να λάβουμε υπόψιν τις αβεβαιότητες που μπορούν να προέλθουν από την υπάρχουσα κατάσταση στα Νοσοκομεία (ελλιπείς καλωδιώσεις, κλπ.).
Απάντηση
Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε σε €360.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ταυτόχρονη αύξηση του φυσικού αντικείμενου και την προμήθεια ≥700 ασύρματων συσκευών
Ερώτηση
Π.1.1 Αριθμός προσφερόμενων συσκευών” (Access Point)
Σε όλο το τεύχος της διακήρυξης γίνεται αναφορά σε ποσότητα “>=300″ προσφερόμενων συσκευών” Access Points,  στον πίνακα Π.1.1 αναφέρεται ποσότητα “>=600”.
Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε ότι η προδιαγραφή Π.1.1 έχει λανθασμένη ποσότητα εκ παραδρομής
Απάντηση
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε προμήθεια ≥700 ασύρματων συσκευών κατόπιν αύξησης του προϋπολογισμού του έργου που ανέρχεται σε €360.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ερώτηση
“Π.1.9 Λήψη ρεύματος με Power over Ethernet, σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 802.3af (ή 802.3at type 2 αν υποστηρίζεται Π.1.7) […]” , όπου η Π.1.7 ΙEEE 802.11ac στις μπάντες 2.4 και 5 GHz αναφέρεται ως υποχρεωτική απαίτηση.
Δεδομένου ότι η περιγραφή της υφιστάμενης ενσύρματης υποδομής των νοσοκομειακών μονάδων δεν αποτυπώνεται στην διακήρυξη και είναι γνωστό ότι είναι παρωχημένη τεχνολογικά, και εφόσον η προμήθεια Gigabit/PoE LAN υποδομής δεν αποτελεί αντικείμενο του εν λόγω έργου, η υποχρεωτική απαίτηση για 802.11ac κρίνεται υπερβολική χωρίς την ύπαρξη τουλάχιστον 1000BaseT (και όχι π.χ. 10/100) ενσύρματης υποδομής.
Προτείνουμε η απαίτηση για την προδιαγραφή Π.1.7 να γίνει 802.11b/g/n με προαιρετική την υποστήριξη 11ac στα προσφερόμενα Access Points.
Απάντηση
Η προδιαγραφή Π.1.7 τροποποιείται σε επιθυμητή, συνεπώς το 802.3at type 2 απαιτείται εφόσον προσφερθεί 802.11ac σύμφωνα με την προδιαγραφή Π.1.7
Ερώτηση
Γ.3.2 Πίνακας 2 – Τεχνικά χαρακτηριστικά πλατφόρμας κεντρικού συστήματος διαχείρισης.
Ο πίνακας 2 φαίνεται να συνδυάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο ενός Wireless Controller (κατά κανόνα Hardware Appliance) όσο και του απαραίτητου συστήματος διαχείρισης (NMS for WLAN, κατά κανόνα Software/λογισμικό προς εγκατάσταση).
 
Ο τρόπος με τον οποίον διατυπώνεται η διάκριση μεταξύ των δύο επιλογών της πλατφόρμας (Π.2.1.1 και Π.2.1.2 αντίστοιχα) οδηγεί σε ενδεχόμενη παρανόηση. Για παράδειγμα, ο ανάδοχος θα μπορούσε δυνητικά να προμήθευε 1x WLAN Controller (Hardware) και 1x Management/Monitoring Virtual Image (Software) σε κάθε μια από τις 31 νοσοκομειακές μονάδες.
Θα προτείναμε να δίνεται η ευελιξία (στην ενότητα: Α 3.3.1 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων – σελ. 21-22) να προσφερθεί ένας συνδυασμός υλικού (π.χ. Wireless Controller appliance) και λογισμικού (π.χ. OVA κ.λπ. απαιτούμενα) που να δύναται να εγκατασταθεί στην υφιστάμενη υποδομή (GNU/Linux Debian) υπό τη μορφή εικονικών μηχανών (virtual machine) – χωρίς την απαίτηση προμήθειας του ανάλογου φυσικού (hardware) εξυπηρετητή, κ.ο.κ.
Απάντηση
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των λειτουργικών ενοτήτων της παραγράφου Α.3.3.1, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει είτε ένα appliance, που θα καλύπτει τις προδιαγραφές του Πίνακα 2 της παραγράφου Γ.3.2 ή λογισμικό το οποίο θα εγκατασταθεί σε υπολογιστική υποδομή που διαθέτει κάθε Νοσοκομειακή Μονάδα ή σε υποδομή που θα παρασχεθεί από την ΕΔΕΤ Α.Ε. υπό τη μορφή εικονικών μηχανών (virtual machine).
Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος επιθυμεί να προσφέρει appliance, οποιοδήποτε απαραίτητο λογισμικό κεντρικού συστήματος διαχείρισης θα πρέπει να φιλοξενείται στο appliance και όχι ως ξεχωριστό λογισμικό.
Δεν είναι αποδεκτή συνδυαστική λύση με appliance και virtual machine για το κεντρικό σύστημα διαχείρισης
Ερώτηση
“Π.2.2 Διαχείριση πλήθους Access Points”  >=200
“Π.2.3 Διαχείριση πλήθους wireless clients”  >=6.000
Με δεδομένα:
i)            το πλήθος των απαιτούμενων APs (=300) για το σύνολο (31) των νοσοκομειακών μονάδων
ii)            την παραδοχή που αναφέρεται στην ενότητα: Α 3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων – σελ. 22
“[…]Αν απαιτούνται άδειες (license) για τη λειτουργία των 300 access points υπό τον έλεγχο των συστημάτων κεντρικής διαχείρισης, θα πρέπει να υπάρχει η ευελιξία να κατανεμηθούν τα 300 access point στις Νοσκομειακές Μονάδες του Παραρτήματος Γ.4 με οποιονδήποτε συνδυασμό και με την παραδοχή ότι καμιά Νοσοκομειακή Μονάδα δεν θα πάρει λιγότερα από 5 access points.[…]”
Ζητούμε να αναθεωρηθούν οι ελάχιστες ποσότητες που απαιτούνται ανά νοσοκομειακή μονάδα και να προσαρμοστούν σε χαμηλότερα επίπεδα.
Ενδεικτικά υπολογίζουμε, πως με τις ελάχιστες τιμές αυτές,
200 APs x 31 Νοσοκομειακές Μονάδες = 6.200 APs
6.000 wireless clients x 31 μονάδες = 186.000 wireless clients
Ως εκ τούτου, θα προτείναμε, για παράδειγμα, τις παρακάτω τροποποιήσεις:
Π.2.2 Διαχείριση πλήθους Access Points”  >=50
και αντίστοιχα:
“Π.2.3 Διαχείριση πλήθους wireless clients”  >=1.000
Απάντηση
Ο σχεδιασμός του έργου αφορά εκτός από το Begin of Life και στο End of Life. Συνεπώς, θα πρέπει οι ελεγκτές να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των νοσοκομείων στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Ως εκ τούτου, τροποποιούνται οι προδιαγραφές Π.2.2 και Π.2.3 ως εξής:

 • Π.2.2 Διαχείριση πλήθους Access Points”  >=100
 • Π.2.3 Διαχείριση πλήθους wireless clients”  >=2.000

 
Ερώτηση
Π. 2.33 Εκπαίδευση διαχειριστών στην χρήση της πλατφόρμας κεντρικής διαχείρισης. Η εκπαίδευση θα έχει διάρκεια μίας (1) ημέρας και θα γίνει σε κάθε νοσοκομείο (βλ. παράρτημα Γ.4)
Προτείνουμε να διευκρινισθούν οι υποχρεώσεις του αναδόχου στα θέματα της  εκπαίδευσης ανά site (π.χ.  on the job training) με σκοπό αφ’ ενός να περιορισθεί το κόστος του έργου και αφ’ ετέρου να διευκολύνεται η διαδικασία παραλαβής από τους κατά τόπους φορείς.
Απάντηση
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσία εκπαίδευσης των διαχειριστών των ασύρματων δικτύων των νοσοκομείων στην πλήρη διαχείριση, παραμετροποίηση και καθημερινή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού. Θα πραγματοποιηθεί μία δράση εκπαίδευσης σε κάθε Νοσοκομειακή Μονάδα. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης (on the job training). Η παράγραφος Α.4.2 τροποποιήθηκε αναλόγως
Ερώτηση
Διάρκεια εγγύησης 5 έτη
Προτείνουμε να μειωθεί η διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας από πέντε (5) σε τρία (3) έτη, δεδομένου αποτελεί μεγάλο στοιχείο κόστους λόγω και της γεωγραφικής διασποράς των χώρων εγκατάστασης του εξοπλισμού και των μη ελεγχόμενων συνθηκών λειτουργίας (λειτουργία σε ανοικτούς χώρους ελεύθερα προσβάσιμους στο κοινό).  
Απάντηση
Η ανάπτυξη ασύρματων δικτύων στις νοσοκομειακές μονάδες θα αποτελέσει κύρια υποδομή λειτουργίας και θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου η μακροχρόνια διασφάλιση της δωρεάν εγγύησης κρίνεται σκόπιμη και λελογισμένη στο πλαίσιο του αναπροσαρμοσμένου προϋπολογισμού του έργου
Ερώτηση
1.Σελ 88, Προδιαγραφή Π.1.1 : «Αριθμός Προσφερόμενων συσκευών >=600» Στην σελ 21, Α.3.3.1 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων, Αναφέρεται : «Το αντικείμενο του Έργου αφορά σε προμήθεια 300 ασύρματων σημείων Πρόσβασης (300 wireless Access points), τα οποία θα διατεθούν στις Νοσοκομειακές Μονάδες του Παραρτήματος Γ.4» Προτείνεται, δεδομένου Του περιορισμένου budget, Ο αριθμός των ζητούμενων Access points να ακολουθήσει την περιγραφή του έργου και η παραπάνω απάιτηση (Π.1.1) να διαμορφωθεί ως εξής: «Αριθμός προσφερόμενων συσκευών >= 300»
Απάντηση
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε προμήθεια ≥700 ασύρματων συσκευών κατόπιν αύξησης του προϋπολογισμού του έργου που ανέρχεται σε €360.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ερώτηση
Σελ 88, Προδιαγραφή Π.1.7 : «IEEE 802.11ac Στις μπάντες 2.4 και 5 GHz» Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11ac oρίζει ασύρματη επικοινωνία αυξημένης ταχύτητας στο πεδίο των 5GHz και δεν υπάρχει αντίστοιχο πρότυπο για το πεδίο των 2.4 GHz. Προτείνεται η παραπάνω απαίτηση (Π.1.7) να διαμορφωθεί ως εξής: «Υποστήριξη IEEE 802.11ac Στην μπάντα των 5 GHz»
Απάντηση
Εκ παραδρομής αναφέρεται στην προδιαγραφή Π.1.7 η μπάντα των 2.4GhZ. Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής και παράλληλα γίνεται επιθυμητή:
Π.1.7 IEEE 802.11ac στη μπάντα των 5 GHz
Ερώτηση
Σελ 91, Προδιαγραφή Π.1.34 :«Κάλυψη προδιαγραφών ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής: · EN 301.489-­‐1· EN 301.489-­‐17» Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες συσκευές ασύρματης δικτύωσης θα εγκατασταθούν σε νοσοκομειακούς χώρους, προτείνεται να ζητηθεί επιπλέον η συμμόρφωση με την οδηγία EN 60601-­‐1-­‐2, EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC. Προτείνεται κατ επέκταση η παραπάνω απαίτηση (Π.1.34) να διαμορφωθεί ως εξής: «Κάλυψη προδιαγραφών ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής:
· EN 301.489-­‐1
· EN 301.489-­‐17
· EN 60601-­‐1-­‐2»
Απάντηση
Γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση και η προδιαγραφή Π.1.34 τροποποιείται ως εξής:
 
Π.1.34 Κάλυψη προδιαγραφών ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής:

 • EN 301.489‐1
 • EN 301.489‐17
 • EN 60601-1-2 EMC

 
Ερώτηση
Σελ 93, Προδιαγραφή Π.2.1 : «Η πλατφόρμα κεντρικής διαχείρισης θα πρέπει: 1.Εφόσον προσφέρεται ως λογισμικό προς εγκατάσταση, να εγκαθίσταται σε λειτουργικό σύστημα GNU/Linux Debian stable ή 2.Εφόσον προσφέρεται ως appliance να συνοδεύεται με όλο το απαραίτητο λογισμικό (πχ hypervisor, λειτουργικό σύστημα κ.ο.κ.) και τις απαραίτητες άδειες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, εφόσον αυτά απαιτούνται, για την ορθή λειτουργία και την υποστήριξη της.»
Στις σελ. 21-­‐22, Α.3.3.1 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων, αναφέρεται : «O ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 31 συστήματα (εγκαταστάσεις) κεντρικής διαχείρισης. Το κάθε σύστημα μπορεί να αποτελείται: 1.από υλικό και λογισμικό υπό μορφή “appliance” ή 2.από λογισμικό το οποίο θα εγκατασταθεί σε υπολογιστική υποδομή που διαθέτει κάθε Νοσοκομειακή Μονάδα και η οποία μπορεί να παρασχεθεί από την ΕΔΕΤ Α.Ε. υπό τη μορφή Εικονικών μηχανών (virtual machine).» Θεωρούμε ότι η επιλογή του λογισμικού είναι πολύ περιοριστική αν επιτρέπεται εγκατάστασή του μόνο σε λειτουργικό GNU/Linux Debian stable, αποκλείοντας πολύ μεγαλους κατασκευαστές. Επιπλέον, εφόσον υπάρχει Διαθέσιμη υπολογιστική υποδομή (όπως αναφέρεται στην σελ 22) προτείνεται να επιτραπεί σαφώς η προσφορά σε μορφή λογισμικού προς εγκατάσταση σε virtual machine κι εφόσον απαιτείται και οι αντίστοιχες άδειες virtualization. Κατ επέκταση η παραπάνω
απαίτηση (Π.2.1) προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:
«Η πλατφόρμα κεντρικής Διαχείρισης θα πρέπει: 1.Εφόσον προσφέρεται ως λογισμικό προς εγκατάσταση, να εγκαθίσταται σε λειτουργικό σύστημα GNU/Linux Debian stable Ή σε εικονική μηχανή (virtual machine), οπότε και να συνοδεύεται με όλο το απαραίτητο λογισμικό (πχ hypervisor, λειτουργικό σύστημα κ.ο.κ.) και τις απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση σε εικονικό περιβάλλον. 2.Εφόσον προσφέρεται ως appliance να συνοδεύεται με όλο το απαραίτητο λογισμικό (πχ hypervisor, λειτουργικό σύστημα κ.ο.κ.) και τις απαραίτητες άδειες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, εφόσον αυτά απαιτούνται, για την ορθή λειτουργία και την υποστήριξη της.»
Απάντηση
Η προδιαγραφή Π.2.1 τροποποιείται ως εξής:
Η πλατφόρμα κεντρικής διαχείρισης δύναται να προσφερθεί ως:

 1. υλικό μαζί με το απαιτούμενο λογισμικό υπό μορφή “appliance” ή
 2. ως λογισμικό, το οποίο θα εγκατασταθεί σε υπολογιστική υποδομή που διαθέτει κάθε Νοσοκομειακή Μονάδα ή σε υποδομή που θα παρασχεθεί από την ΕΔΕΤ Α.Ε. υπό τη μορφή ει κονικών μηχανών (virtual machine).

Ειδικότερα για την περίπτωση (2), ο ανάδοχος δύναται να προσφέρει τη πλατφόρμα κεντρικής διαχείρισης ως image συμβατό με hypervisor kvm ή vmware.
Στη 2η περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται συμβατότητα του virtual machine με hypervisor Linux/KVM κατά προτίμηση ή εναλλακτικά VMWare ESXi. Θα πρέπει επίσης να προσφέρονται άδειες χρήσης για το hypervisor, αν και μόνο αν απαιτούνται από τον κατασκευαστή του συστήματος κεντρικής διαχείρισης για την παροχή εγγύησης και υποστήριξής του, όταν εκτελείται ως εικονική μηχανή (virtual machine).
Ερώτηση
Σελ 95, Προδιαγραφή Π.2.27 :«Ενσωματωμένο σύστημα ανίχνευσης επιθέσεων (IDS) από wireless clients στο layer 2 και αντιμετώπιση των επιθέσεων με απαγόρευση της πρόσβασης σε αυτούς τους wireless clients.»
Η απαίτηση για λειτουργία αποκλειστικά σε Layer 2 είναι πολύ περιοριστική αποκλείοντας πολύ μεγάλους κατασκευαστές. Προτείνεται η απάιτηση να διαμορφωθεί ως εξής: «Ενσωματωμένο σύστημα ανίχνευσης επιθέσεων (IDS) από wireless clients και αντιμετώπιση των επιθέσεων με απαγόρευση της πρόσβασης σε αυτούς τους wireless clients. Να αναφερθούν αναλυτικά οι IDS λειτουργίες που παρέχονται.»
Απάντηση
Η ζητούμενη λειτουργικότητα ανίχνευσης επιθέσεων πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον στο Layer 2, μπορεί να προσφέρεται και πιο προηγμένη λειτουργικότητα σε άλλο επίπεδο.
Ερώτηση
Προσδιορίστε αν ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπ τομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ». Στην περίπτωση αυτή το κείμενο του διαγωνισμού θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ανάλογα για την ηλεκτρονική υποβολή  των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων και την χρήση ψηφιακών υπογραφών.
Απάντηση
Αν ο διαγωνισμός προκηρυχθεί μετά την 1/10/2014 θα εφαρμοστεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
Ερώτηση
Προσδιορίστε αν το Π.Δ. 118/07 θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του Διαγωνισμού.
Απάντηση
Το θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού είναι αυτό που εμπεριέχεται στα σχετικά άρθρα.
Ερώτηση
Στην παρ. Β2.6.2 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»
a. Σημείο 2.1: Προσδιορισμός των τελευταίων 5 ετών που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ένα αντίστοιχο έργο, ήτοι: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
b. Σημείο 2.1: Αναφορικά με την απαίτηση ολοκλήρωσης ενός (1) τουλάχιστον έργου με συνολικό προϋπολογισμό που να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, προτείνεται η δυνατότητα κάλυψης της παραπάνω απαίτησης και από περισσότερα από ένα αντίστοιχα έργα, συνολικού πάλι προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 100.000 ευρώ.
c. Σημείο 2.1 «Στοιχείο τεκμηρίωσης»: Προτείνεται να συμπεριληφθεί ως στοιχείο τεκμηρίωσης για τους Ιδιωτικούς φορείς, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου αναδόχου (με γνήσιο υπογραφής), καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολη η λήψη δήλωσης ολοκλήρωσης από τον Νόμιμο εκπρόσωπο/ εξουσιοδοτημένο στέλεχος του ιδιωτικού οργανισμού.
d. Σημείο 3: Ο Υπεύθυνος έργου για να μπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις του παρόντος έργου θα πρέπει να διαθέτει:
i. Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ειδικότητας/ κατεύθυνσης τηλεπικοινωνιών ή/και πληροφορικής
ii. επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην διαχείριση έργων τηλεπικοινωνιών ή/και πληροφορικής, η οποία όμως να μην περιορίζεται μόνο στα
2
τελευταία έτη, στα οποία ως γνωστών δεν προκηρύχθηκαν αντίστοιχα έργα δημόσιου τομέα.
e. Σημείο 3: Θα πρέπει να συμπεριληφθεί και Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου στην ομάδα υλοποίησης, ο οποίος θα καλύπτει τις υποχρεώσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση αδυναμίας του Υπεύθυνου Έργου και οποίος προτείνεται να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
i. Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ειδικότητας/ κατεύθυνσης τηλεπικοινωνιών ή/και πληροφορικής
ii. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην διαχείριση έργων τηλεπικοινωνιών ή/και πληροφορικής, η οποία όμως να μην περιορίζεται μόνο στα τελευταία έτη, στα οποία ως γνωστών δεν προκηρύχθηκαν αντίστοιχα έργα δημόσιου τομέα.
iii. Σημείο 3: να συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα έργου τουλάχιστον τρείς (3) (αντί για δύο (2)) μηχανικοί τηλεπικοινωνιών & δικτύων, που να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ειδικότητας/ κατεύθυνσης τηλεπικοινωνιών ή/και πληροφορικής και να διαθέτουν διετή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, η οποία όμως να μην περιορίζεται μόνο στα τελευταία 3 έτη, στα οποία ως γνωστών δεν προκηρύχθηκαν αντίστοιχα έργα δημόσιου τομέα.
iv. Σημείο 3: ο Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με διετή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, η οποία όμως να μην περιορίζεται μόνο στα τελευταία 3 έτη, στα οποία ως γνωστών δεν προκηρύχθηκαν αντίστοιχα έργα δημόσιου τομέα.
Απάντηση
Αναφορικά με το σημείο:
Α) Το άρθρο 2.1 της παραγράφου Β.2.6.2 τροποποιείται ως εξής: «Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος  κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη (ήτοι 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.) και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο.»
Β) Δε γίνεται δεκτή καθώς απαιτείται η ωριμότητα εκτέλεσης έργων αντίστοιχου μεγέθους για διαχειριστικά θέματα και θέματα εγκαταστάσεων και όχι αθροιστικά εμπειρία σε μικρότερα έργα που δεν θεωρείται ισοδύναμη
Γ) Δε γίνεται αποδεκτή η πρόταση για τροποποίηση του στοιχείου τεκμηρίωσης αναφορικά με τους ιδιωτικούς οργανισμούς. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει  δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό του ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου
Δ) Δε συνάγεται από τις προδιαγραφές του έργου η απαίτηση για πανεπιστημιακό πτυχίο του υπεύθυνου έργου. Η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να έχει αποκτηθεί τα τελευταία 5 έτη. Συνεπώς το άρθρο 3 της παραγράφου Β.2.6.2 τροποποιείται ως εξής:
… «ως μέλος της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager),
υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 5 τελευταία έτη,»
Ε) Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι σύντομο και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ο ορισμός αναπληρωτή υπεύθυνου έργου ούτε διεύρυνση του της ομάδας έργου.
Ερώτηση
Στην παρ. Β2.7 της προκήρυξης, να συμπληρωθεί το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής 5% του προϋπολογισμού του έργου (με ΦΠΑ), ήτοι 12.750 ευρώ.
Απάντηση
Δεδομένης της αύξησης του προϋπολογισμού του έργου που ανέρχεται σε €360.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής ανέρχεται σε €18.000, το οποίο αναγράφεται στην παράγραφο Β2.7
Ερώτηση
Στη σελίδα 21 του διαγωνισμού αναφέρεται: “Το αντικείμενο του έργου αφορά σε προμήθεια 300 ασύρματων σημείων πρόσβασης (300 wireless access points), τα οποία θα διατεθούν στις Νοσοκομειακές Μονάδες του Παραρτήματος Γ.4 “. Το Παράρτημα Γ.4 περιλαμβάνει 31 Νοσοκομειακές μονάδες. Στον Πίνακα συμμόρφωσης Γ.3.1 (Π1.1) αναφέρει ωστόσο σαν αριθμό προσφερόμενων Access Points ≥600 (σελίδα 89). Να διευκρινιστεί ο ζητούμενος αριθμός wireless access points.
Απάντηση
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε προμήθεια ≥700 ασύρματων συσκευών κατόπιν αύξησης του προϋπολογισμού του έργου που ανέρχεται σε €360.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ερώτηση
Στον Πίνακα 2 (Γ.3.2) «Τεχνικά Χαρακτηριστικά πλατφόρμας κεντρικού συστήματος διαχείρισης» (σελίδα 93) αναφέρονται οι παρακάτω απαιτήσεις:
Π.2.2 «Διαχείριση πλήθους access points» ≥ 200
Π.2.3 «Διαχείριση πλήθους wireless clients» ≥6000
Με βάση τη διαστασιολόγηση του έργου και το γεγονός ότι ακόμα και αν ο ζητούμενος αριθμός των access points είναι 600, που θα εγκατασταθούν σε 31 Νοσοκομειακές μονάδες, αντιστοιχούν κατά μέσω όρο 20 access points ανά Νοσοκομειακή εγκατάσταση. Συνεπώς οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κρίνονται ιδιαίτερα υψηλές (μη ρεαλιστικές) ακόμα και στην περίπτωση μελλοντικών επεκτάσεων (με βάση υφιστάμενες εγκαταστάσεις, 50 – 80 access points αρκούν για να καλύψουν πλήρως μια τυπική Νοσοκομειακή εγκατάσταση, πχ «Υγεία» ).
Προτείνουμε οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές να αλλάξουν σε πιο ρεαλιστικές τιμές όπως :
Π.2.2 «Διαχείριση πλήθους access points» ≥ 100
3
Π.2.3 «Διαχείριση πλήθους wireless clients» ≥2000
Απάντηση
Ο σχεδιασμός του έργου αφορά εκτός από το Begin of Life και στο End of Life. Συνεπώς, θα πρέπει οι ελεγκτές να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των νοσοκομείων στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Ως εκ τούτου, τροποποιούνται οι προδιαγραφές Π.2.2 και Π.2.3 ως εξής:

 • Π.2.2 Διαχείριση πλήθους Access Points”  >=100
 • Π.2.3 Διαχείριση πλήθους wireless clients”  >=2.000

Ερώτηση
Σχετικά με την απαίτηση για υποστήριξη «ΙΕΕΕ 802.11u interworking (hotspot 2.0)» (Π.1.30 σελίδα 91), προτείνουμε να συμπεριληφθεί με την επισήμανσή «προαιρετική» καθώς είναι μια τεχνολογία πολύ πρόσφατη, που δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα από όλους τους κατασκευαστές εξοπλισμού, οι περισσότεροι κατασκευαστές το έχουν στο roadmap των επόμενων μηνών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προνομιακή μεταχείριση κάποιων κατασκευαστών εξοπλισμού αν ζητηθεί ως υποχρεωτική απαίτηση άμεσα.
Απάντηση
Η προδιαγραφή Π.1.30 τροποποιήθηκε σε επιθυμητή.
Ερώτηση
Σχετικά με τον πίνακα «Γ. 3.2 Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά πλατφόρμας κεντρικού συστήματος διαχείρισης» τα αναφερόμενα σε αυτόν τεχνικά χαρακτηριστικά αποτελούν ένα μείγμα τεχνικών χαρακτηριστικών λογισμικού NMS και ελεγκτών Access Points (controllers), Τέτοια συνδυαστικά χαρακτηριστικά καλύπτονται μόνο από συστήματα κεντρικής διαχείρισης που υλοποιούνται – προσφέρονται ως λογισμικό και όχι ως συσκευή (appliance).
Δεδομένου ότι στο σημείο Π2.1 αναφέρεται η δυνατότητα η προσφερόμενη πλατφόρμα κεντρικής διαχείρισης να είναι είτε λογισμικό είτε «appliance», υπάρχει αντίφαση με τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα που συνδυαστικά καλύπτονται μόνο από ελεγκτές λογισμικού .
Προτείνεται να ενσωματωθεί σχετική διατύπωση που να επιτρέπει την κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών του πίνακα «Γ. 3.2 Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά πλατφόρμας κεντρικού συστήματος διαχείρισης» συνδυαστικά από την προσφερόμενη λύση Controller εξοπλισμού(appliance) με NMS, όπου το NMS θα αποτελεί μέρος της προσφερόμενης λύσης χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Απάντηση
Οι προδιαγραφές του πίνακα 2 αφορούν αποκλειστικά στα ζητούμενα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας κεντρικής διαχείρισης.