Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ασφάλειας»

Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ασφάλειας», στο πλαίσιο του Υποέργου «Υπηρεσίες εξασφάλισης συνθηκών ασφάλειας και προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις στο ΕΔΕΤ» της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα».  
Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 2/9/2014.