Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη υπηρεσιών «δυναμικής» χρήσης της οπτικής υποδομής του ΕΔΕΤ»

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη υπηρεσιών «δυναμικής» χρήσης της οπτικής υποδομής του ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη υπηρεσιών «δυναμικής» χρήσης του ΕΔΕΤ» της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και όροι για το άνοιγμα των προσφορών: 27.03.2014 και ώρα:  15:00
ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σχετικό έγγραφο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Πέμπτη, 10/04/2014, ώρα:15:00
Τόπος: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας– ΕΔΕΤ ΑΕ, Μεσογείων 56, 115-27, Αθήνα.