Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το υποέργο «Επέκταση των υφιστάμενων υπολογιστικών υποδομών στο κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ στο Υ.ΠΑΙ.Θ.»

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για το υποέργο «Επέκταση των υφιστάμενων υπολογιστικών υποδομών στο κέντρο δεδομένων  της ΕΔΕΤ στο Υ.ΠΑΙ.Θ.» στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων»
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 20/03/2014 και ώρα 15.00 στη διεύθυνση:
ΕΔΕΤ Α.Ε., Μεσογείων 56, T.K. 11527, Αθήνα