Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή λογιστικών υπηρεσιών και την οικονομική διαχείριση έργων»

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή λογιστικών υπηρεσιών και την οικονομική διαχείριση έργων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 10/02/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.  στα γραφεία της ΕΔΕΤ Α.Ε., Μεσογείων 56, Τ.Κ. 115 27, 4ος όροφος.
Μπορείτε να κατεβάσετε το τεύχος του διαγωνισμού εδώ
Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό
Ερώτηση : «Στην παράγραφο 7 , σελίδα 3, σχετικά με την  παροχή διευκρινίσεων της παρούσας διακήρυξης, παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου ΣΤ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, παράγραφοι α έως η, σελίδες 8 έως 11, υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
Απάντηση : 
Λαμβάνοντας υπόψη το  ερώτημά σας , θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, οφείλει  όντως να καταθέσει χωριστά  για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του άρθρου ΣΤ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του υπ’ αριθμ. 709/ΠΤ/21.1.2014 Τεύχους, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).