Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη προηγμένης υπηρεσίας ασύρματης δικτύωσης για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα» σε τρία (3) τμήματα

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά για την «Ανάπτυξη προηγμένης υπηρεσίας ασύρματης δικτύωσης για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα» σε τρία (3) τμήματα, στο πλαίσιο του Υποέργου «Υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών σε φορείς με δράσεις στο πεδίο (on-site)» της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα»
Προθεσμία υποβολής προσφορών:  27/2/2014 και ώρα 15.00 στη διεύθυνση:
ΕΔΕΤ Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 56, T.K. 11527, Αθήνα