Ανοιχτή Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος 11th Future Internet Assembly – FIA Athens 2014

Στις 18-20 Μαρτίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), διοργανώνουν το “11th Future Internet Assembly” (FIA Athens 2014,https://www.fi-athens.eu) στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το A’ εξάμηνο του 2014.
Πρόκειται για την ετήσια συνάντηση της Κοινότητας του Διαδικτύου του Μέλλοντος, η οποία απαρτίζεται από το σύνολο των έργων και των πρωτοβουλιών που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δράσεων για τη διατήρηση της Ευρώπης στην παγκόσμια πρωτοπορία της διαμόρφωσης του Διαδικτύου του Μέλλοντος. Οι ετήσιες συναντήσεις της Κοινότητας συγκεντρώνουν τους πλέον σημαντικούς επιστημονικούς και οικονομικούς συντελεστές του Διαδικτύου στην Ευρώπη, ερευνητές, εκπροσώπους της βιομηχανίας, ΜΜΕ, χρήστες, καθώς και παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου για την επανασχεδίαση του Διαδικτύου. Η εκδήλωση, και γενικότερα η συμμετοχή της Ελλάδας στην Κοινότητα του Διαδικτύου του Μέλλοντος, συμβάλλουν σημαντικά στη διεύρυνση των τεχνολογικών και αναπτυξιακών προοπτικών για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας.
Βασικό θέμα της εφετινής διοργάνωσης είναι η αναδιαμόρφωση των υποδομών του Διαδικτύου του Μέλλοντος για την υποστήριξη της καινοτομίας:
Reshaping the Future Internet infrastructure for innovation
Η Οργανωτική Επιτροπή του FIA Athens 2014 έχει ανακοινώσει ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις παρακάτω περιοχές, προκειμένου να επιλέξει μέχρι 9 θεματικές ενότητες που θα ενταχθούν στο συνέδριο:

  • Η διαμόρφωση του νέου τεχνολογικού τοπίου του Διαδικτύου με την ολοκλήρωση λογισμικού, δικτύου και υπολογιστικού νέφους για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών,
  • Η συμβολή των αποτελεσμάτων των εργασιών των ευρωπαϊκών Εθνικών Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Δικτύων (National Research and Education Networks (NRENs)) στο νέο αυτό τεχνολογικό τοπίο
  • Ο ρόλος των τεχνολογιών εικονικής διαμοίρασης και ελέγχου του δικτύου από λογισμικό α) στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών ιδιαίτερου βάρους (π.χ. κοινωνικά δίκτυα, ανοικτά δεδομένα, ανάλυση big data κ.λπ.) β) στη μείωση των χρησιμοποιούμενων πόρων (ενεργειακή αποδοτικότητα, μείωση των πρώτων υλών κλπ.), γ) στην ανάδειξη ανοιχτών πλατφορμών για τη δημιουργία αγορών προς τρίτους (third party developers).
  • Οι ευρωπαϊκές Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Public-Private-Partnerships – PPPs) και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις απαιτήσεις για επιδείξεις και δικτυακές υποδομές δοκιμών στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Η Οργανωτική Επιτροπή του FIA Athens 2014 δέχεται προτάσεις από εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ινστιτούτα, ώστε οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες να:

  • Περιλαμβάνουν νέες και μακρόπνοες ιδέες,
  • Διαθέτουν ευρύ φάσμα ομιλητών και εμπειρίας,
  • Εισάγουν οράματα και πρακτικές που θα εμπνεύσουν το κοινό,
  • Προωθούν δια-τομεακές προσεγγίσεις και τεχνολογίες που προσελκύουν ενδιαφερόμενους και επιχειρήσεις,
  • Προσφέρουν βέλτιστες πρακτικές και δημιουργικές προσεγγίσεις για ερευνητική και τεχνολογική καινοτομία,
  • Ενεργοποιούν και προάγουν τη συζήτηση.

Προτάσεις για θεματικές ενότητες που αφορούν μεμονωμένα ευρωπαϊκά έργα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://osqa.eurescom.eu, με καταληκτική προθεσμία την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Επικοινωνία:
Αφροδίτη Σεβαστή, Μέλος της οργανωτικής επιτροπής FIA 2014 και Συντονίστρια Ανάπτυξης Υποδομών & Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Α.Ε., e-mail: sevasti AT grnet.gr
Δήμητρα Κωτσοκάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΕΔΕΤ Α.Ε., e-mail: dkotso AT grnet.gr