Ακαδημαϊκή ταυτότητα Καθηγητών, Ερευνητών και Λοιπού Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του έργου «Προηγμένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα», αναπτύσσει, μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τους Καθηγητές, Ερευνητές και Λοιπό Προσωπικό, προκειμένου να μπορούν οι δικαιούχοι να έχουν πρόσβαση σε πολλαπλά προνόμια και υπηρεσίες.