Προσκλήσεις Συνεργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου: «Hellenic Distributed Ledger Technology Infrastructure – ELEDGER»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου: «Hellenic Distributed Ledger Technology Infrastructure – ELEDGER»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των ...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων «EOSC-Future, EGI-ACE, DICE».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων «EOSC-Future, EGI-ACE, DICE».

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ως άνω έργων, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των ...