Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού έργου «SmartAttica-AtHeNAI»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες στον ανώτερο πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τις υπηρεσίες διαχείρισης προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών δεδομένων, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025.
  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τις υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών και εφαρμογών, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025.
  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη δικτυακών υπηρεσιών, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025.
  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου παροχή νομικών υπηρεσιών, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025.
  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τον συντονισμό προωθητικών ενεργειών, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025.
  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025.

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, e-mail: hr@admin.grnet.gr τηλ. 210-7474490, το αργότερο μέχρι την 22η Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τις 22 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.