Υπηρεσία Δρομολόγησης

Η υπηρεσία αφορά στη συγκρότηση των δρομολογητών του δικτύου ΕΔΕΤ για τη δρομολόγηση κίνησης IP (IPv4 και IPv6) τόσο στο εσωτερικό του δικτύου Internal Gateway Protocol – IGP, όσο και μεταξύ του ΕΔΕΤ και εξωτερικών Αυτόνομων Συστημάτων (Autonomous Systems – AS) που σε αυτή την περίπτωση το πρωτόκολλο ανήκει στην κατηγορία των Exterior Gateway Protocol – EGP.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • το σχεδιασμό της υπηρεσίας (επιλογή πρωτοκόλλων, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των πρωτοκόλλων κλπ),
  • την εγκατάσταση και διαχείριση των πρωτοκόλλων εσωτερικής (IGP) και εξωτερικής (BGP) δρομολόγησης του ΕΔΕΤ,
  • το σχεδιασμό της πολιτικής δρομολόγησης του ΕΔΕΤ,
  • την υλοποίηση της πολιτικής δρομολόγησης με κατάλληλη ρύθμιση των σχετικών πρωτοκόλλων καθώς και με χρήση στατικής δρομολόγησης όπου αυτό είναι απαραίτητο,
  • την ανάπτυξη και χρήση τεχνικών βελτιστοποίησης δρομολόγησης (load balancing, κλπ.), και
  • τη θωράκιση της υπηρεσίας από αστάθειες, λάθη και επιθέσεις.

Η πολιτική δρομολόγησης του ΕΔΕΤ αποτελείται από δύο κύριες συνιστώσες :

  • Τη δυναμική δρομολόγηση από το ΕΔΕΤ προς τρίτα AS και αντίστροφα. Η ανταλλαγή πληροφορίας με τα γειτονικά αυτόνομα συστήματα πραγματοποιείται με το εξωτερικό πρωτόκολλο δρομολόγησης EGP του Internet, το BGP version 4. To AS του ΕΔΕΤ είναι το 5408. Σε κάποιες πολύ ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται στατική δρομολόγηση.
  • Τη δυναμική δρομολόγηση εντός του αυτόνομου συστήματος (Autonomous System – AS) του ΕΔΕΤ. Το πρωτόκολλο IGP, που χρησιμοποιείται στην περίπτωση του ΕΔΕΤ είναι το OSPFv2 για κίνηση IPv4 και IS-IS για κίνηση IPv6. Επίσης η διάχυση της πληροφορίας δρομολόγησης που μαθαίνει ο κάθε δρομολογητής από τα εξωτερικά αυτόνομα συστήματα με τα οποία συνορεύει, γίνεται με χρήση του πρωτοκόλλου iBGP σε τοπολογία full mesh που τρέχουν οι δρομολογητές του ΕΔΕΤ μεταξύ τους.

Χρήστες της Υπηρεσίας

Χρήστες της υπηρεσίας, με τη στενή έννοια του όρου, είναι όλοι οι διαχειριστές των εσωτερικών δικτύων των πελατών του ΕΔΕΤ οι οποίοι κάνουν τη συγκρότηση των ακραίων δρομολογητών τους για την διασύνδεση με το ΕΔΕΤ.

Οδηγίες διασύνδεσης με το δίκτυο του ΕΔΕΤ