Η ΕΔΥΤΕ στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης

@government_final

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης

Η ΕΔΥΤΕ έχοντας θεσμικό ρόλο στο σχεδιασμό προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, αποτελεί σύμβουλο στην υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα και υλοποιείται με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, για πρώτη φορά σε αυτήν την κλίμακα στην Ελλάδα.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, η ΕΔΥΤΕ διεξάγει εμπεριστατωμένες αναλύσεις, μελέτες και παρέχει πρότυπες λύσεις για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και για τη βελτίωση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Παράλληλα, επενδύει στη συνεργασία με ομάδες από στελέχη με διαφορετική επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία, δραστηριοποιείται για την παραγωγή και εφαρμογή ευέλικτων μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης, διοργανώνει εργαστήρια και hackathons, αναπτύσσει προδιαγραφές και υλοποιεί μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δράσεις  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παράγει με τον τρόπο αυτό υπεραξία που συντελεί στην ενδυνάμωση του ρόλου του Δημόσιου Τομέα στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των  πολιτών και των επιχειρήσεων.

DigiGov – Ψηφιακός Μετασχηματισμός:  https://digigov.grnet.gr/