Η ΕΔΥΤΕ στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης

Η ΕΔΥΤΕ έχοντας θεσμικό ρόλο στον σχεδιασμό προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, αποτελεί σύμβουλο στην υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Υιοθετεί, εξειδικεύει και υποστηρίζει την υλοποίηση των στόχων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για το Δημόσιο Τομέα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα και υλοποιείται με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, για πρώτη φορά σε αυτήν την κλίμακα στην Ελλάδα.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει η ΕΔΥΤΕ, διεξάγει εμπεριστατωμένες αναλύσεις, μελέτες και παρέχει πρότυπες λύσεις για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και για τη βελτίωση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Παράλληλα, επενδύει στη συνεργασία με ομάδες από στελέχη με διαφορετική επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία, δραστηριοποιείται για την παραγωγή και εφαρμογή ευέλικτων μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης, διοργανώνει εργαστήρια και hackathons, αναπτύσσει προδιαγραφές και υλοποιεί μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δράσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, το gov.gr, ένα κεντρικό σημείο εισόδου και ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, όπου είναι συγκεντρωμένες όλες οι ψηφιακές λύσεις και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι (ψηφιακά) συναλλασσόμενοι με το Δημόσιο. Το gov.gr ενσωματώνει τις ήδη υλοποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου, που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου, με την παράλληλη και διαρκή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Βασική αρχή αυτής της κατεύθυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας αποτελεί η παροχή κάθε ψηφιακής υπηρεσίας από ένα κεντρικό σημείο, με εύκολη πρόσβαση και φιλικό περιβάλλον χρήσης, δομημένο βάσει γεγονότων ζωής, για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος.

Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας, δημιουργήθηκε και η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, μια διαδικτυακή πύλη που έχει ως στόχο την πρόσβαση σε γνώση απαραίτητη για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών συγκεντρώνει εκπαιδευτικά μαθήματα από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς παρόχους σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών και  το οποίο προσφέρεται δωρεάν.  Τις δράσεις ανάπτυξης και εμπλουτισμού του περιεχομένου της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών διαχειρίζεται και συντονίζει η ΕΔΥΤΕ έχοντας αναλάβει επίσης το ρόλο της διάχυσης του εκπαιδευτικού της περιεχομένου προς αξιοποίηση από όλους τους πολίτες.

Η ΕΔΥΤΕ, με τη δική της συνολική συμβολή και ενεργό ρόλο, παράγει υπεραξία που συντελεί στην ενδυνάμωση του ρόλου του Δημόσιου Τομέα στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Περισσότερα για τη συμβολή της ΕΔΥΤΕ στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό: https://digigov.grnet.gr/