Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ

Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Διάρκεια
18/11/2021- 31/12/2023
Περιγραφή

Το έργο “Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Επέκταση ΑΤΛΑ ” αφορά στην επέκταση της υπάρχουσας υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ .

Βασικοί στόχοι του έργου είναι η αναβάθμιση της υπηρεσίας «ΑΤΛΑΣ» ως προς την υποστήριξη των διαδικασιών οργάνωσης και υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις ή φορείς του δημόσιου/ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και λοιπούς φορείς, η εφαρμογή αποδοτικότερων τρόπων στη σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών όπως έχουν προκύψει μέσα από προτάσεις των εμπλεκομένων φορέων προς όφελος των τελικών χρηστών, καθώς και η αναβάθμιση του ρόλου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση και της πρώτης εργασιακής εμπειρίας.

Tο έργο περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής προσθήκες/αναβαθμίσεις:

 • Δυνατότητα πιστοποίησης Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης μέσω TaxisNet χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης,
 • Δυνατότητα καταχώρισης λογότυπου και περιγραφής φορέα από τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης,
 • Βελτιστοποίηση εργαλείου αναζήτησης θέσεων Πρακτικής Άσκησης από τους φοιτητές,
 • Δυνατότητα αποθήκευσης αγαπημένων θέσεων Πρακτικής Άσκησης από τους φοιτητές μέσω του συστήματος,
 • Βεβαίωσης εκπόνησης πρακτικής άσκησης με προηγμένα χαρακτηριστικά (QR code επαλήθευσης),
 • Συστατική επιστολή του Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης για τον Φοιτητή,
 • Δυνατότητα ανάρτησης βιογραφικών από τους φοιτητές,
 • Εμπλουτισμός λογαριασμών φοιτητών με στοιχεία απαραίτητα για τη διαχείριση της πρακτικής άσκησης,
 • Δυνατότητα δήλωσης τρόπου χρηματοδότησης πρακτικής άσκησης,
 • Ανάρτηση εγγράφων που συνοδεύουν την πρακτική άσκηση,
 • Αναβάθμιση εμπειρίας χρήσης εφαρμογής
 • Επιβεβαίωση και διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος,
 • Συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό GDPR

Με την ολοκλήρωση του έργου, η υπηρεσία «ΑΤΛΑΣ» θα καταστεί πιο εύχρηστη για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και του Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, απλουστεύοντας τη διαδικασία εύρεσης πρακτικής άσκησης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα » και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους .

Xρήσιμο Υλικό