Υπηρεσίες Καταλόγου Ενοποιημένης Πρόσβασης – Ολοκλήρωση Υπηρεσιών Καταλόγου Ενοποιημένης Πρόσβασης για Πιστοποίηση των Μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας

Χρηματοδότηση
ΕΠ «Εκπαιδευση & Δια Βιου Μαθηση» / ΕΣΠΑ
Διάρκεια
01/08/2013 - 31/07/2015
Περιγραφή

H δράση αφορά στην ανάπτυξη ή/και στην αναβάθμιση Υπηρεσιών Καταλόγου και Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης σε όλους τους Ερευνητικούς και Εκπαιδευτικούς φορείς που συνδέονται στο ΕΔΕΤ.
Στόχος είναι η ένταξη στους καταλόγους, των μελών ΔΕΠ και του Διοικητικού Προσωπικού, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Ερευνητική και Εκπαιδευτική Κοινότητα, με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους δεδομένων, χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.