Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο ΕΔΕΤ – για την Υποστηριξη Ερευνητικών και Κλινικών Δραστηριοτήτων στην Ιατρική και στη Βιολογία, σε Νεφoϋπολογιστικό Περιβάλλον (Cloud Computing)

Χρηματοδότηση
ΕΠ «Ψηφιακη Συγκλιση» / ΕΣΠΑ
Διάρκεια
01/01/2014 - 31/10/2015
Περιγραφή

Στόχος του έργου είναι η διασύνδεση των μεγαλύτερων δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων σε οχτώ επιλέξιμες περιφέρειες της χώρας με το δίκτυο ΕΔΕΤ, και η παροχή σε αυτές προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών, πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων νοσοκομείων και του τρόπου παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων. Επιπλέον, θα προωθήσει την ερευνητική συνεργασία στον τομέα της υγείας.

Οι δράσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

  • Διασύνδεση τριάντα ενός δημόσιων νοσοκομείων στο δίκτυο οπτικών ινών ΕΔΕΤ . Κάθε νοσοκομείο θα συνδεθεί στο κοντινότερο σημείο παρουσίας του δικτύου ΕΔΕΤ μέσω συνδέσμου οπτικών ινών με μίσθωση δεκαπέντε ετών. Η διασύνδεση των νοσοκομείων με οπτικές ίνες θα επιτρέψει την πρόσβασή τους σε υπερυψηλές ταχύτητες ως 10Gbps.
  • Δημιουργία σύγχρονου Κέντρου Δεδομένων (Data Center), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την κάλυψη όλων των υπολογιστικών και αποθηκευτικών αναγκών των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.
  • Δημιουργία μιας νέας ψηφιακής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας, για την κεντρική αποθήκευση αντιγράφων των εξετάσεων που παράγονται από τις ιατρικές απεικονιστικές συσκευές (ακτινογραφίες, MRI, Υπέρηχοι, CT, Αγγειογραφίες, Στεφανιογραφίες κλπ.). Σε κατάλληλα πιστοποιημένους χρήστες, θα παρέχεται δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αντίγραφα των εξετάσεων μέσω web.
  • Εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi, εντός του χώρου των νοσοκομείων για την καθολική κάλυψη όλων των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής πρόσβαση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν.
  • Δημιουργία τυποποιημένων καταλόγων χρηστών για όλα τα νοσοκομεία και ενσωμάτωσή τους στην ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ, ώστε να γίνει εφικτή η μοναδική ταυτοποίηση όλου του προσωπικού των νοσοκομείων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  • Ανάπτυξη υπηρεσίας πρόσβασης του επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων σε ερευνητικές δημοσιεύσεις μέσω του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.