Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υπηρεσίες Επιστημονικής, Τεχνικής Υποστήριξης Και Συντονισμού Της Πράξης» της Πράξης «Οικοσύστημα εφαρμογών “Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων”»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες στον ανώτερο πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την εξειδικευμένη επίβλεψη και την τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού της Πράξης, μέγιστης διάρκειας έως 30/09/2025.
  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης, παρακολούθησης και συντονισμού της Πράξης, μέγιστης διάρκειας έως 15/12/2025.
  1. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την εξειδικευμένη επίβλεψη και την τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού της Πράξης, μέγιστης διάρκειας έως 30/09/2025.
  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την επιστημονική επίβλεψη για θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού & υποστήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού της Πράξης, μέγιστης διάρκειας έως 30/04/2025.
  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την επιστημονική επίβλεψη για θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού & υποστήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού της Πράξης, μέγιστης διάρκειας έως 30/04/2025.
  1. Τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την επιστημονική επίβλεψη για θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού & υποστήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού της Πράξης, μέγιστης διάρκειας έως 30/04/2025.

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, e-mail: hr@admin.grnet.gr τηλ. 210-7474490, το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου 2024 και ώρα 15:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τη 15η Μαΐου 2024 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.