Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5179243

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες στον ανώτερο πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:

Δύο (2) συμβάσεις  μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση και παρακολούθηση της εθνικής πύλης παροχών αναπηρίας  και καθιέρωση της κάρτας αναπηρίας, τον σχεδιασμό των δράσεων φιλοξενίας και την υποστήριξη των πιλοτικών υποσυστημάτων της ψηφιακής κάρτας αναπηρίας, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την διαχείριση έργου εθνική πύλης παροχών αναπηρίας  και κάρτας αναπηρίας, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την Διασφάλιση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Δράσης, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, e-mail: hr@admin.grnet.gr τηλ. 210-7474490, το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου 2024 και ώρα 15:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά την 1η Απριλίου και ώρα 15:00. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.