Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV innoHUB»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες στον ανώτερο πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:

 

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την διαχείριση και τον συντονισμό έργων, μέγιστης διάρκειας έως 31/07/2024.

 

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την σχεδίαση και ανάπτυξη λύσεων καινοτομίας, μέγιστης διάρκειας έως 31/07/2024.

 

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον σχεδιασμό και υποστήριξη υλοποίησης των πιλοτικών έργων, μέγιστης διάρκειας έως 31/07/2024.

 

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση και τον σχεδιασμό του έργου πληροφορικής, μέγιστης διάρκειας έως 31/07/2024.

 

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων, μέγιστης διάρκειας έως 31/07/2024.

 

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής, μέγιστης διάρκειας έως 31/07/2024.

 

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής, μέγιστης διάρκειας έως 31/07/2024.

 

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο προωθητικές ενέργειες δράσεων ψηφιακής καινοτομίας, μέγιστης διάρκειας έως 31/07/2024.

 

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής, μέγιστης διάρκειας έως 31/07/2024.

 

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη σύνταξη και επιμέλεια κειμένων και δελτίων τύπου του ιστοτόπου του έργου “Κόμβος καινοτομίας για την ψηφιακή διακυβέρνηση (GR digiGOV innoHUB)”, μέγιστης διάρκειας έως 31/07/2024.

 

 

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, e-mail: hr@admin.grnet.gr τηλ. 210-7474490, το αργότερο μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τις 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.