Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Έργου «Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5153431 της Δράσης «16955 – Αναβάθμιση του εθνικού δικτύου υποδομών τεχνολογίας και έρευνας (ΕΔΥΤΕ)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες στον ανώτερο πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:

 

Τρεις (3) συμβάσεις  μίσθωσης έργου με αντικείμενο την μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη νεφο-υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων με ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης (agile methods), μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Μία (1) Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό και την παρακολούθηση δικτύων (Network Engineer), μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Μία (1) Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη λειτουργία υπηρεσίας αρωγής χρηστών, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον Προγραμματισμό Η/Υ (Software Architecture Design), μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Μία (1) Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη διαχείριση δικτυακού εξοπλισμού, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Μία (1) Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη και επέκταση διαχειριστικών εργαλείων, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Μία (1) Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη διαχείριση υπολογιστικού εξοπλισμού, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου (NETENG1), με αντικείμενο υπηρεσιών το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου (SERVENG2), με αντικείμενο υπηρεσιών το σχεδιασμό, λειτουργία και διαχείριση υπολογιστικών υπηρεσιών, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών  νεφο-υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα καταλόγων, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο υπηρεσιών τον Προγραμματισμό Η/Υ (Senior Java Development) Συστημάτων, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση και υλοποίηση  υπηρεσιών, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, e-mail: hr@admin.grnet.gr τηλ. 210-7474490, το αργότερο μέχρι την 4η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.