Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την «Ανάπτυξη και έκδοση της κάρτας δωρεάν εισόδου για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τις τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες, τους Υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ο.Δ.Α.Π., τους Eκπαιδευτικούς κ.α. μέσω του GOV.gr» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για το έργο “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ A.E. και Υποστήριξη Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης”»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την «Ανάπτυξη και έκδοση της κάρτας δωρεάν εισόδου για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τις τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες, τους Υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ο.Δ.Α.Π., τους Eκπαιδευτικούς κ.α. μέσω του GOV.gr» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για το έργο “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ A.E. και Υποστήριξη Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης”» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

 

Ειδικότερα, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με την εμπειρία που έχει αποκτήσει σε έργα διαχείρισης καρτών και ταυτοτήτων, συμβάλλει και στη δημιουργία της κάρτας δωρεάν εισόδου για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τις τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες, τους Υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ο.Δ.Α.Π., τους Eκπαιδευτικούς κ.α. μέσω του GOV.gr (κάρτα πολιτισμού), αλλά και των ίδιων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αυτή παρέχει.

 

Η έκδοση και η διαχείριση της κάρτας πολιτισμού θα πραγματοποιείται από Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα που θα αναπτύξει για αυτό το σκοπό ο ανάδοχος. Οι κύριες λειτουργίες και δυνατότητες αυτού του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος θα πρέπει να είναι οι εξής:

 

•  Έλεγχος εισόδου στην υπηρεσία μέσω κωδικών ΓΓΠΣΨΔ

•  Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση νέας κάρτας από το δικαιούχο (σε μορφή pdf και σε μορφή wallet του gov.gr).

•  Ηλεκτρονική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του δικαιούχου μετά από άντληση και έλεγχο των στοιχείων μέσω webservices.

Διαχείριση της έκδοσης της κάρτας σε μορφή pdf και σε μορφή wallet του gov.gr.

Διαχείριση ακύρωσης κάρτας (π.χ. λήξη κάρτας).

Διαχείριση επανέκδοσης κάρτας για οποιονδήποτε λόγο.

Υποστήριξη όλων των κατηγοριών των δικαιούχων με ανάλογες παραμέτρους.

Χρήση της υπηρεσίας τόσο από browser υπολογιστή όσο και από mobile συσκευές και tablets.

 

Η κάρτα πολιτισμού μόλις εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του wallet του gov.gr ή/και σε μορφή pdf, θα λειτουργεί και θα περιέχει προκαθορισμένες υπηρεσίες. Οι φορείς που θα πρέπει να αναγνωρίζουν την κάρτα θα έχουν πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος της υπηρεσίας, προκειμένου να μπορούν να πιστοποιούν την εγκυρότητα της κάρτας. Αυτή η πρόσβαση θα δίνεται μέσω κατάλληλου κόμβου διαλειτουργικότητας που θα υλοποιηθεί από τον ανάδοχο. Μέσω του κόμβου διαλειτουργικότητας θα μπορεί να γίνεται:

 

Διακριτή διαχείριση της κάθε υπηρεσίας διαλειτουργικότητας (λειτουργία, δικαιώματα χρήσης)

Υλοποίηση υπηρεσιών για διαλειτουργικότητα με:

   τον κόμβο ΚΕΔ της ΓΓΠΣΨΔ

   φορείς ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Γραφικό περιβάλλον για χρήση του από εξουσιοδοτημένους φορείς που θα πρέπει να ελέγχουν την ισχύ και να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία των καρτών.

Ανάπτυξη υπηρεσίας μέσω της οποίας οι δικαιούχοι (α) θα μπορούν να ενημερώνονται για τα τηρούμενα προσωπικά τους δεδομένα και για το ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, και (β) θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα υποκειμένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

 

Επιπλέον, για την υποστήριξη της λειτουργίας της ομάδας αρωγής χρηστών, αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάπτυξη από τον ανάδοχο της εφαρμογής που θα χρησιμοποιεί η ομάδα αρωγής χρηστών, η οποία θα προσφέρει τουλάχιστον τις εξής λειτουργικότητες:

 

•                     Δημιουργία και διαχείριση νέων χρηστών της ομάδας αρωγής χρηστών.

•                     Καταγραφή των στοιχείων του καλούντος.

•                     Εξειδικευμένες φόρμες καταγραφής και διαχείρισης κάθε ερωτήματος ανάλογα με την κατηγορία του καλούντος.

•                     Κατάταξη των ερωτημάτων σε θεματικές κατηγορίες (εξειδικευμένες ανάλογα με την κατηγορία του καλούντος).

•                     Παρακολούθηση της ροής εξυπηρέτησης των ερωτημάτων των χρηστών («σε εκκρεμότητα», «έχει απαντηθεί», «χρειάζεται συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης», κ.ο.κ.).

•                     Καταγραφή όλων των ενεργειών που εκτελεί κάθε χειριστής της εφαρμογής της ομάδας αρωγής Χρηστών.

•                     Αναζήτηση ενεργειών που έχουν καταχωρηθεί στην ομάδα αρωγής χρηστών με βάση σύνθετα κριτήρια (ποιος χειριστής απαντά στο ερώτημα, ποιος χρήστης υπέβαλε το ερώτημα, φάση εξυπηρέτησης του ερωτήματος, κ.ο.κ.).

•                     Δυνατότητα επίλυσης ερωτημάτων σχετικά με τις νέες υπηρεσίες (ηλεκτρονικό εισιτήριο, διαλειτουργικότητα, κ.λπ.).

 

Τέλος, αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή δωρεάν υποστήριξης από τον ανάδοχο για τρία (3) χρόνια για το σύνολο των ανωτέρω συστημάτων.

 

Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Αναδόχου, με παροχή δωρεάν υποστήριξης για τρία (3) έτη.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ανέρχεται στο ποσό των €434.000,00 [€350.000,00 + ΦΠΑ (24%) €84.000,00].

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Διακήρυξης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑΝΑ 163. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό 2023 του φορέα με σχετική πίστωση. Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από το υποέργο 1 του έργου «Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για το έργο “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ A.E. και Υποστήριξη Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης”», το οποίο έχει ενταχθεί στο Εθνικό ΠΔΕ 2023, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 45818/17-05-2023 και ΑΔΑ: 9ΝΩΕ46ΜΤΛΡ-Φ08 και έχει λάβει κωδικό MIS 5214764. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑΝΑ163, αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΝΑ16300020).

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για το χρονικό διάστημα 19/07/2023 έως 03/08/2023.

 

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 19/07/2023 έως 03/08/2023 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Ανάπτυξη και έκδοση της κάρτας δωρεάν εισόδου για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τις τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες, τους Υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ο.Δ.Α.Π., τους Eκπαιδευτικούς κ.α. μέσω του GOV.gr» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για το έργο “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ A.E. και Υποστήριξη Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης”».