ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 «Μελέτες εφαρμογής και συνοδευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες στον ανώτερο πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:

1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την συμμετοχή στην μελέτη-ανάλυση βιωσιμότητας των νέων συστημάτων/ εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 30/11/2023

2. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την έκθεση αποτύπωσης, το σχεδιασμό και παρακολούθηση της εγκατάστασης και υλοποίησης δικτύου μετρητικών διατάξεων ενεργειακής διαχείρισης και ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού, την εκπόνηση μελετών για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και προδιαγραφών για τη σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας των νέων συστημάτων/ εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 30/11/2023

3. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την έκθεση αποτύπωσης, το σχεδιασμό και παρακολούθηση της εγκατάστασης και υλοποίησης δικτύου μετρητικών διατάξεων ενεργειακής διαχείρισης και ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού, την εκπόνηση μελετών για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και προδιαγραφών για τη σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας των νέων συστημάτων/ εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 30/11/2023

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, e-mail: hr@admin.grnet.gr τηλ. 210-7474490, το αργότερο μέχρι την 24η Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τις 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.