Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση και Επέκταση Λειτουργίας ΠΣ Εύδοξος» της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διαχείριση της διανομής συγγραμμάτων – Επέκταση ΕΥΔΟΞΟΣ»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες στον ανώτερο πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:

 

1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την αναβάθμιση, επέκταση λειτουργικότητας και υποστήριξη των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 30/11/2023

2. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο υπηρεσιών την αναβάθμιση λειτουργικότητας και υποστήριξη των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 30/11/2023

3. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο υπηρεσιών την αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 30/11/2023

4. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο υπηρεσιών την επέκταση λειτουργικότητας και υποστήριξη των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 30/11/2023

5. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη διαχείριση, την οργάνωση, το συντονισμό και την επίβλεψη γραφείων αρωγής χρηστών που λειτουργούν για την υποστήριξη των χρηστών στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 30/11/2023

6. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το συντονισμό της υποστήριξης των επιμέρους χρηστών στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 30/11/2023

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, e-mail: hr@admin.grnet.gr τηλ. 210-7474490, το αργότερο μέχρι την 4η Μαΐου 2023 και ώρα 15:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τις 4 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.