Ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τη Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο τις «Ακαδημαϊκές ταυτότητες καθηγητών, ερευνητών και προσωπικού», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας».

αιτημάτων που υπέβαλαν οικονομικοί φορείς, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τον εν λόγω Διαγωνισμό, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποδέχεται τα σχετικά αιτήματα παρατείνοντας τον εν λόγω Διαγωνισμό έως την Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00, και θα προβεί εντός των επόμενων ημερών σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δημοσίευση της νέας ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Η επιστολή παράτασης είναι διαθέσιμη εδώ.