Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής επί της υπ’ αρ.πρωτ. 4965/ΑΣ/22.03.2023 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την «Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και ανωνυμοποίησης δεδομένων ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων και εφαρμογή τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση του COVID-19», στο πλαίσιο του ΥΕ9 της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041841»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής) μπορείτε να βρείτε διευκρινίσεις για την Διακήρυξη Ανοιχτού (Διαγωνισμού) άνω των ορίων με αντικείμενο την «Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και ανωνυμοποίησης δεδομένων ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων και εφαρμογή τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση του COVID-19»