Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Έργου «Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων την προαναφερόμενη στον ανώτερο πίνακα σύμβαση μίσθωσης έργου ήτοι:

1. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΤΠΕ στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

2. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

3. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την διασύνδεση και τον έλεγχο ασφαλούς λειτουργείας συστημάτων ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

4. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

5. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την διαχείριση λειτουργιών των κέντρων δεδομένων (Data Center Operations) στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

6. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο με αντικείμενο το σχεδιασμό και την διαχείριση δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

7. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

8. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

 

9. Τέσερεις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη νεφο-υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων με ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης (agile methods) στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

10. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενα τα θέματα μελέτης, σχεδίασης, διαχείρισης και ανάπτυξης έργων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

11. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

12. Τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την διοικητική διαχείριση έργου στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

13. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό/ διαχείριση υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών (SYSADM) στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2024

14. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση, και υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/12/2025

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, e-mail: hr@admin.grnet.gr τηλ. 210-7474490, το αργότερο μέχρι την 19η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τις 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.