Ολοκλήρωση νέου διαδικτυακού τόπου ΔΟΑΤΑΠ με τη συμβολή της ΕΔΥΤΕ

Ένα ακόμη ψηφιακό έργο, ο νέος διαδικτυακός τόπος του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), www.doatap.gr, ολοκληρώθηκε με τη συμβολή του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η ΕΔΥΤΕ είχε αναλάβει τη συγγραφή των προδιαγραφών και του τεύχους προκήρυξης για την κατασκευή ενός σύγχρονου και φιλικού στους χρήστες Ιστοτόπου – Ενημερωτικής Πύλης για τον ΔΟΑΤΑΠ.
Η κατασκευή του νέου διαδικτυακού τόπου (έκδοση desktop και mobile, σε 2 γλώσσες) υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), με χρήση τεχνολογιών ανοικτού λογισμικού.
Σχετικοί σύνδεσμοι: