Δελτίο Τύπου: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών σε 45 ιδρύματα της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας, μέσω της Πράξης «Ήφαιστος»

PR-GRNET-Hfaistos-20210611
Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιεί την Πράξη «Ήφαιστος» για τη στοχευμένη αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών σε 45 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Ειδικότερα, η Πράξη «Ήφαιστος» υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και αφορά στα ακόλουθα:

  • αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων στα κτήρια και στον ευρύτερο χώρο τους (campus) και της πρόσβασής τους στο δίκτυο της ΕΔΥΤΕ,
  • προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων,
  • εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών επικοινωνίας των ιδρυμάτων μέσω δικτύου,
  • αυτοματοποίηση στη διαχείριση και λειτουργία των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών,
  • υποστήριξη επιλεγμένων φορέων στη διαχείριση / λειτουργία των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών,
  • ασύρματη δικτύωση 8 φοιτητικών εστιών και διασύνδεση αυτών με το δίκτυο της ΕΔΥΤΕ,
  • βελτίωση της πρόσβασης επιλεγμένων εστιών στα δίκτυα των ιδρυμάτων, με νέες ραδιοζεύξεις υψηλής χωρητικότητας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, μετά από ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό και σε συνέχεια επιτυχούς έκβασης του προσυμβατικού ελέγχου αυτού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογράφηκε σύμβαση με την ένωση εταιρειών «COSMΟS BUSINESS SYSTEMS» και «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και ενδοκτηριακών και διακτηριακών καλωδιώσεων οπτικών ινών για την αναβάθμιση των δικτύων 45  ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας.
Η ολοκλήρωση της Πράξης «Ήφαιστος» θα προσφέρει σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας απρόσκοπτη πρόσβαση στο δίκτυο της ΕΔΥΤΕ σε ταχύτητες gigabit και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής. Μέσω της αυτοματοποίησης στη διαχείριση και λειτουργία των ενσύρματων και ασύρματων δικτυακών υποδομών, αναμένεται να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των δικτύων των ιδρυμάτων που συνδέονται στο δίκτυο της ΕΔΥΤΕ. Επιπλέον με την Πράξη επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας στην προμήθεια και μακροχρόνια συντήρηση των υποδομών, καθώς και στη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τέλος, αναμένεται να διευκολυνθούν οι καθημερινές εργασίες των φοιτητών, ερευνητών, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού των ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων και να ενισχυθεί η δυνατότητα της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για προηγμένη επιστημονική έρευνα και συνεργασίες με διεθνείς ομάδες.
Η Πράξη υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι