Γνωστοποίηση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων»

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 15η/02/2021 και ώρα 17:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 19η/02/2021 και ώρα 12:00. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.