Εθνικό Σχέδιο για την Ανοικτή Επιστήμη

website

Έντεκα εθνικοί Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί οργανισμοί και εικοσιέξι εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές και πρωτοβουλίες συνεργαστήκαν για τη συγγραφή του Εθνικού Σχεδίου Ανοικτής Επιστήμης για την Ελλάδα.

Με βασικές αρχές την ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα και λογισμικό έρευνας που παράγονται από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα, καθώς επίσης την πρόσβαση σε υποδομές και υπηρεσίες έρευνας και τη διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα Ανοικτής Επιστήμης και Καινοτομίας, έντεκα εθνικοί Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί οργανισμοί και εικοσιέξι εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές και πρωτοβουλίες ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη συγγραφή του Εθνικού Σχεδίου Ανοικτής Επιστήμης για την Ελλάδα. Στόχος είναι η συλλογική αυτή προσπάθεια να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη σύσταση Εθνικής Στρατηγικής Ανοικτής Επιστήμης, αλλά και πρότυπο για την υιοθέτηση των αρχών της Ανοικτής Επιστήμης από τους ενδιαφερόμενους φορείς της χώρας.
Η Ανοικτή Επιστήμη είναι το νέο πρότυπο πρακτικών, μέσων και συνεργασίας για την παραγωγή και διάθεση επιστημονικού έργου και αποτελεσμάτων της έρευνας, με άμεσο επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καλύτερη παραγωγή και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη συνεργατικότητα, καθώς και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης. Στην ΕΕ, ήδη δεκατρία από τα εικοσιεπτά Κράτη Μέλη διαθέτουν συγκεκριμένες εθνικές πολιτικές για την Ανοικτή Επιστήμη. Η πρόταση περιγράφει τους βασικούς άξονες πολιτικής και δράσεις υλοποίησης για την Ανοικτή Επιστήμη στη χώρα και απευθύνεται προς την πολιτική ηγεσία, οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας, καθώς και το σύνολο των οργανισμών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) της χώρας.
Στην άτυπη Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή Επιστήμη συμμετέχει ενεργά το ΕΔΥΤΕ που αποτελεί κύριο πάροχο ερευνητικών υποδομών και υπηρεσιών για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα και ηγείται στην προσπάθεια για την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή καθώς και στην προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος “Εθνικές Πρωτοβουλίες Ανοικτής Επιστήμης στην Ευρώπη” ΝI4OS-Europe. Το ΕΔΥΤΕ αποτελεί επίσης, τον εθνικό εκπρόσωπο σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς που αποτελούν βασικούς συντελεστές υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Νέφους για την Ανοικτή Επιστήμη (EOSC) όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατανεμημένων Υπολογιστικών Υποδομών EGI.eu, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποδομών Δεδομένων EUDAT, το Πανευρωπαϊκό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο GÉANT και την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Προηγμένων Υπολογιστικών Υποδομών PRACE. Παράλληλα, συμμετέχει και στη Κοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων EuroHPC.
Στην άτυπη Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή Επιστήμη συμμετέχουν, εκτός από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Ελληνικό Γραφείο Γεωπαρατήρησης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ).
Επιπλέον, στο σχέδιο συμμετείχαν εκπρόσωποι από εικοσιέξι εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες και ερευνητικές υποδομές, όπως το OpenAIRE, το RDA, ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛ/ΛΑΚ και το NI4OS-Europe. Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NI4OS-Europe αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Νέφους για την Ανοικτή Επιστήμη (EOSC), καθώς συμβάλλει στη διακυβέρνησή του υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και συμπερίληψη των εθνικών πρωτοβουλιών Ανοικτής Επιστήμης σε 15 κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες στη διακυβέρνηση του EOSC.
Μπορείτε να βρείτε το Εθνικό Σχέδιο για την Ανοικτή Επιστήμη στον σύνδεσμο εδώ.