Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών διακίνησης 2.000.000 ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Υπεύθυνης Δήλωσης/Εξουσιοδότησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 14 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), σε Ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών διακίνησης 2.000.000 ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) με CPV:64212100-6 και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.
Σκοπός της παροχής υπηρεσιών διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας είναι η άμεση επικοινωνία με τους χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης/Εξουσιοδότησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα προμηθευτεί 2.000.000 γραπτά μηνύματα (SMS).
Η προσφέρουσα εταιρεία παροχής των υπηρεσιών αυτών, θα πρέπει να παρέχει  υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αξιοποιώντας διασυνδέσεις που να εξασφαλίζουν την ταχεία παράδοση  των μηνυμάτων εντός εγγυημένου χρόνου παράδοσης, να αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές τερματισμού και δρομολόγησης των μηνυμάτων ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη, συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών με την παροχή προηγμένων μεθόδων διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας.
Ο ανώτερος προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 44.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση promith@admin.grnet.gr. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/03/2020 και ώρα 11:00πμ.
Το κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς είναι διαθέσιμο εδώ.