ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: τo GRNET Προσκαλεί Στελέχη του Ιδιωτικού Τομέα για Συνεργασία σε Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού


 
To Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – GRNET θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και απευθύνει Ανοιχτή Πρόσκληση Συνεργασίας σε στελέχη του Ιδιωτικού Τομέα, για τη δημιουργία ευέλικτων επιστημονικών ομάδων υψηλής αποδοτικότητας. Αντικείμενο εργασίας των ομάδων, οι οποίες θα στελεχωθούν και με εμπειρογνώμονες του Δημόσιου Τομέα, είναι μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουν σήμερα οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η παροχή πρότυπων τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η δράση αποτελεί βασικό άξονα του σχεδίου του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας είναι απλή, και ξεκινά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο https://digigov.grnet.gr. Επιπλέον λειτουργεί ομάδα υποστήριξης που παρέχει διευκρινίσεις για τη διαδικασία, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: digigov@grnet.gr.

Το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο:

Η πρόσκληση απευθύνεται σε στελέχη που έχουν εμπειρία ή επιθυμούν να εκπαιδευτούν:

  • στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, με αξιοποίηση εδραιωμένων και καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής,
  • στην ανάλυση και τον σχεδιασμό διαδικασιών και υπηρεσιών, φιλικών προς τους χρήστες, χρήσιμων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
  • στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των τεχνολογικών εξελίξεων,
  • στον εντοπισμό και την ανάλυση καλών πρακτικών, τη διάγνωση ευκαιριών και απειλών και τη σύνταξη ολοκληρωμένων προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών που θα αναλάβουν.

Το GRNET έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα. Με εμπειρία 20 και πλέον ετών στους τομείς των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής, καθώς και με ισχυρή διεθνή παρουσία, αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Facebook: grnet.gr || Twitter: @grnet_gr || LinkedIn: grnet sa
Instagram: grnet.gr || YouTube: grnet edyte
Για το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET)
Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – GRNET παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Το GRNET έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα. Με εμπειρία 20 και πλέον ετών στους τομείς των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής, καθώς και με ισχυρή διεθνή παρουσία, αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών.
Αναπτύσσει συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους τομείς του δημοσίου, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το GRNET συνδράμει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Πολιτισμού.
Το GRNET είναι επίσης το Εθνικό Δίκτυο για την Έρευνα και την Τεχνολογία (National Research and Education Network – NREN).