Αποτελέσματα Διαβούλευσης του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Cold Storage» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)»

1.3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Εταιρεία 1

Δεδομένης της ζητούμενης πολυπλοκότητας του Έργου και των επαυξημένων απαιτήσεων σε 2 data centers και κατόπιν επικοινωνίας με διεθνής κατασκευαστές, κρίνουμε σκόπιμο ότι δεν επαρκεί ο προϋπολογισμός του έργου, και επομένως ζητούμενη επαύξησή του κατά 30%.
Απάντηση
Δεν υφίσταται δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του έργου.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Εταιρεία 2

Ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών : Zητάτε οι ισολογισμοί των 3 τελευταίων ετών ήτοι 2014-2015-2016 να είναι έκαστος ανώτερος του 200% του προυπολογισμού του έργου πλέον του ΦΠΑ , Δηλαδή 1.460.000 ευρώ . Ο Ισολογισμός της εταιρείας μας κατά το έτος 2014 για λόγους πέραν δικών μας ευθυνών (αναβολή έργων , και άλλοι εξωγενείς παράγοντες ) ήταν Ευρώ 961.538 ενώ τα έτη 2015 και 2016 εκτοξεύτηκε σε ευρώ 2.722.599 και 1.595.989 αντίστοιχα και το έτος 2017 στα 1.998.595 .Σύμφωνα με την εμπειρία μας η πλειοψηφία των οργανισμών που πραγματοποιούν διαγωνισμούς ζητάνε οι ισολογισμοί να καλύπτουν το 100% του προϋπολογισμού του έργου. Ζητάμε ως εκ τούτου είτε ο διαγωνισμός σας να ζητάει το 100% του προϋπολογισμού του έργου να καλύπτεται από τον ισολογισμό 2014-2015-2016 είτε το 200% μεν αλλά δυνατότητα επιλογής/παρουσίασης των ισολογισμών 2015-2016-2017
Απάντηση
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη σελίδα 23 του κειμένου «….απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν, μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ….. μεγαλύτερο ή ίσο από το 200% του προϋπολογισμού του Διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» , άρα σημασία έχει ο μέσος όρος των 3 ετών και όχι κάθε έτος διακριτά.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Εταιρεία 1

Λόγω του μεγέθους και της έκτασης του έργου, προτείνουμε τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • τουλάχιστον δύο (2) έργα που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθηκευτικού χώρου χωρητικότητας τουλάχιστον 500TB και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας
 • τουλάχιστον δύο (2) έργα που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βιβλιοθήκης ταινιών χωρητικότητας τουλάχιστον 2PB και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας

Απάντηση
Η απαίτηση (2.2.6 α) ) προσαρμόστηκε ως εξής:

 • τουλάχιστον ένα (1) έργο και όχι περισσότερα από τρία (3) έργα που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθηκευτικού χώρου χωρητικότητας τουλάχιστον 500TB (αθροιστικά) και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας
 • τουλάχιστον ένα (1) έργο και όχι περισσότερα από τρία (3) έργα που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βιβλιοθήκης ταινιών χωρητικότητας τουλάχιστον 2PB (αθροιστικά) και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας

Εταιρεία 2
Σε σχέση με την 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η εταιρεία μας διαθέτει πληθώρα έργων τα οποία δύναται να αναφέρει , τόσο για tape libraries όσο και για όλων των τύπων storage.  Eιδικά για τα tape libraries το έργο το οποίο πρόκειται να αναφέρουμε δεν καλύπτει τον προϋπολογισμό όλου σας του έργου. Κάτι τέτοιο δεν είναι και δυνατό διότι στην ελληνική αγορά δεν υπάρχουν έργα αμιγώς tape libraries τα οποία να ξεπερνούν από μόνα τους το ποσό των Ευρώ 730.000 εκτός ισως από την τραπεζικό τομέα .
Επιπλέον στην περίπτωση μας το έργο Tape Libraries που εκτελέσαμε είχε διάρκεια από το 2008 εως το 2013 , και όχι την τελευταία τριετία όπως ζητάτε στην διακήρυξη. Τέλος η εταιρεία μας δεν δύναται να προσκομίσει έγγραφο υπογεγραμμένο από τους πελάτες μας με αναφορά τόσο σε ποσό της σύμβασης όσο και στην χωρητικότητα , δεδομένου ότι οι εν λόγω πελάτες μας έχουν αναφέρει ότι δεν υπογράφουν πιστοποιητικά σε τρίτους για χρήση σε διαγωνισμούς
Ζητάμε ως εκ τούτου :

 1. η απόδειξη ( για έργο με tape libraries και disk storage να είναι ίση συνολικά με το 100% του προϋπολογισμού του έργου σας αφενός και αφετέρου η εν λόγω απόδειξη να γίνει αποδεκτή με απλή δήλωση της εταιρείας μας και όχι με δήλωση υπογεγραμμένη από πελάτη μας (. Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι: Σχετικά με την απαίτηση της παραγράφου 2.2.6., εδάφιο (α): α.1 Η επιτυχής υλοποίηση του έργου αποδεικνύεται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής ή δήλωση ιδιώτη )
 2. Επιπλέον , ειδικά για το έργο Tape Libraries ζητάμε να έχει εκτελεστεί κατά την τελευταία 8ετία και όχι 3ετία . Άλλως η εταιρεία μας αδυνατεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό σας .

Απάντηση
Η απαίτηση (2.2.6 α) ) προσαρμόστηκε ως εξής:

 • τουλάχιστον ένα (1) έργο και όχι περισσότερα από τρία (3) έργα που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθηκευτικού χώρου χωρητικότητας τουλάχιστον 500TB (αθροιστικά) και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας
 • τουλάχιστον ένα (1) έργο και όχι περισσότερα από τρία (3) έργα που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βιβλιοθήκης ταινιών χωρητικότητας τουλάχιστον 2PB (αθροιστικά) και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας

Με βάση το ανωτέρω το 1ο μέρος του Α αιτήματος ισχύει ήδη.
Όσον αφορά το 2ο μέρος του αιτήματος Α  η απαίτηση 2.2.6.α προσαρμόστηκε ως εξής:
Η επιτυχής υλοποίηση του έργου αποδεικνύεται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής. Δήλωση ιδιώτη  ή/και ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου (σε περίπτωση ιδιώτη πελάτη).
Για το Β ερώτημα, τροποποιείται η απαίτηση 2.2.6 α)  ως εξής:
« ….. α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε  (5) ετών , να έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση όμοιων ή ισοδύναμων έργων, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικού αντικειμένου με το προκηρυσσόμενο έργο, σε όρους εφαρμοσμένων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του και συγκεκριμένα:….»

Εταιρεία 2

Σελίδα 24 . Η απαίτηση για ξεχωριστό μηχανικό εξειδικευμένο σε SDS θεωρούμε ότι είναι πλεονάζουσα δεδομένου ότι η εταιρεία μας ασχολείται επί 20ετίας με συστήματα αποθήκευσης δεδομένων NetApp , NUTANIX , Scality SDS και οι μηχανικοί μας δεν είναι διαφορετικοί και ξεχωριστοί κυρίως λόγω του ότι η πλειοψηφία των συστημάτων που υποστηρίζουμε είναι SDS εκ των πραγμάτων και η γνώση των μηχανικών είναι κοινή τόσο σε systems όσο και σε storage OS. Δεδομένου ότι δυνάμεθα να δηλώσουμε ως 2 μηχανικούς με τις παραπάνω δυνατότητες ζητάμε την σύμπτυξη των γνώσεων/δυνατότητων του μηχανικού SDS με τον μηχανικό συστημάτων άλλως η εταιρεία μας ΔΕΝ δύναται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό σας .
Απάντηση
Η απαίτηση 2.2.6 β)

 • «ένας (1) μηχανικός συστημάτων με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε έργα προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης συστήματος αποθηκευτικού χώρου και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης.
 • Ένας (1) System Architect με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε έργα προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης συστήματος μεγάλων αποθηκευτικών χώρων (της τάξης των 400 TB και άνω) και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης
 • Ένας (1) μηχανικός συστημάτων με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών, ειδικός σε θέματα Software Defined Storage (SDS) »

τροποποιείται ως εξής:

 • Ένας (1) System Architect με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε έργα προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης συστήματος μεγάλων αποθηκευτικών χώρων (της τάξης των 400 TB και άνω) και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης
 • Ένας (1) μηχανικός συστημάτων με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε έργα προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης συστήματος αποθηκευτικού χώρου και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης & συντήρησης και γνώση και εμπειρία σε θέματα Software Defined Storage (SDS)

2.6 Ανοιχτά Δεδομένα (σελίδα 103)

Εταιρεία 1

Η υλοποίηση των υποδομών του έργου πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για ανοικτή αρχιτεκτονική (open architecture) και ανοικτά συστήματα (open systems).
Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (standards), τα οποία διασφαλίζουν:

 • την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών,
 • τη δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των συστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία. Προτείνουμε η υλοποίηση open architecture, να ικανοποιεί την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο κατασκευαστή και άρα η μελλοντική επέκταση του προσφερόμενου συστήματος πχ επιπλέον χωρητικότητα στο σύστημα αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή αλλά θα πρέπει να είναι δυνατή η επέκταση χωρητικότητας με συστήματα διαφόρων κατασκευαστών καθώς και με δίσκους HDD , SSD , tape κτλ

 
Απάντηση
Το έργο ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για ανοικτή αρχιτεκτονική (open architecture) και ανοικτά συστήματα (open systems) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των ενοτήτων 2.3.1, 2.3.2 και 2.6.
 

Πίνακες Συμμόρφωσης

Πίνακας Συμμόρφωσης 1

Εταιρεία 1

1.1.4 Να προσφερθεί λύση HSM που να ενοποιεί την βιβλιοθήκη ταινιών και το σύστημα αποθηκευτικού χώρου κάθε Κέντρου Δεδομένων σε μία ενιαία υπηρεσία Προτείνουμε να προστεθεί και η δυνατότητα Τiering στο Cloud (εκτός απο tiering σε Tape)
Απάντηση
Η πρόταση γίνεται δεκτή, βλ. Πίνακας Συμμόρφωσης 1, προδιαγραφή 1.1.4

Εταιρεία 2

Πίνακες συμμόρφωσης σελίδα 119 παρ. 1.1.13 Να προσφερθεί όλο το υλικό και το λογισμικό που χρειάζεται για την διασύνδεση των υπάρχοντων βιβλιοθηκών ταινιών κάθε Κέντρου Δεδομένων, εφόσον έχει προταθεί η επιλογή της προμήθειας νέων βιβλιοθηκών ταινιών για ένα ή και για τα δύο Κέντρα Δεδομένων. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε επαρκώς τι εννοείτε δεδομένου ότι η εταιρεία μας προτίθεται να προσφέρει νέες βιβλιοθήκες υψηλής τεχνολογίας.
Απάντηση
Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων η απαίτηση αναδιατυπώνεται ως εξής βλ. Πίνακας Συμμόρφωσης 1, προδιαγραφή 1.1.13
« Η αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών βιβλιοθηκών ταινιών εντάσσεται στο αντικείμενο του έργου. Εφόσον ο ανάδοχος δεν προτείνει την αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών, αλλά προσφέρει νέο εξοπλισμό βιβλιοθήκης ταινιών για ένα ή και τα δύο Κέντρα δεδομένων, απαιτείται να προσφερθεί όλο το υλικό και το λογισμικό που χρειάζεται για την διασύνδεση των υπαρχουσών υποδομών βιβλιοθηκών ταινιών με την λύση..»

Εταιρεία 1

1.1.19 Για την ικανοποίηση των αναγκών του κανονισμού GDPR, θα πρέπει να προσφέρεται συνολική διαχείριση του lifecycle των δεδομένων, όπου θα είναι δυνατή η ακριβής αναφορά των σημαντικών συμβάντων (δημιουργία, αλλαγή, διαγραφή) που αφορούν κάθε δεδομένο (αρχείο, αντικείμενο) και θα είναι δυνατή η απόλυτη διαγραφή ενός δεδομένου, αν αυτό ζητηθεί, από όλα τα επίπεδα της λύσης, είτε με overwrite, είτε με καταστροφή των κλειδιών κρυπτογράφησης που αφορούν το συγκεκριμένο δεδομένο. Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε να προστεθεί η υποστήριξη για immutable ή/και append-only files καθως είναι πιθανόν κάποια files πχ log files να πρέπει να προστατευθούν για λογους audit.
Απάντηση
Η απαίτηση παραμένει ως έχει

Πίνακας Συμμόρφωσης 4

Εταιρεία 1

Σύστημα HSM Προτείνουμε να προστεθεί ή υποστήριξη LTFS (το LTFS είναι ένα standarιzed file system σε tape, για ευκολότερη χρήση καθώς ένα LTFS tape είναι self-describing γιατί περιλαμβάνει το file system index (directory structure).
Απάντηση
Η πρόταση γίνεται δεκτή (βλ. Πίνακας Συμμόρφωσης 4, προδιαγραφή 4.2.6)

Εταιρεία 2

Σε ότι αφορά στο Υλικό διασύνδεσης HSM αναφέρεστε σε 4.4 Διασύνδεση 4.4.1 Συνολικός αριθμός διεπαφών Gigabit Ethernet για σύνδεση με τους εξυπηρετητές ≥ 2 ανά κόμβο . Τι εννοείτε , δεδομένου ότι το υλικό θα είναι εξυπηρετητές , μήπως εννοείτε με του δρομολογητές / switches ?
Απάντηση
Η απαίτηση διαγράφεται

Πίνακας Συμμόρφωσης 5:

Εταιρεία 1

Σύστημα αποθηκευτικού χώρου 5.2.4
Τα συστήματα αποθήκευσης του ΥΠΠΕΘ και της Κνωσού να μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα το ένα από το άλλο Προτείνουμε να προστεθεί η δυνατότητα για single namespace το οποίο παρέχει δυνατότητα για single point of management και άρα ένα αρχείο θα μπορεί να αναζητηθεί με ένα κοινό όνομα (file path) ανεξάρτητα που είναι τοποθετημένο και από που γίνεται ή πρόσβαση στο αρχείο αυτό
Απάντηση
Η απαίτηση παραμένει ως έχει

Εταιρεία 1

5.5.4 Μέγιστη συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα μέσω αναβάθμισης συστήματος με επιπλέον συστοιχίες. ≥ 5 PB, Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος που επιτυγχάνεται Λόγω duplication των δεδομένων και της εκθετικής αύξησης των unstructured data, προτείνουμε η μέγιστη ωφέλιμη χωρητικότητα μέσω αναβάθμισης συστήματος με επιπλέον συστοιχίες να είναι ≥ 15 PB.
Απάντηση
Η απαίτηση παραμένει ως έχει

Εταιρεία 1

5.6.1 Συνολικός αριθμός διεπαφών 10 Gigabit Ethernet για παροχή υπηρεσιών data ανά ελεγκτή. ≥ 2 Προτείνουμε να προστεθεί η δυνατότητα υποστήριξης και άλλων τύπων διεπαφών όπως 40GbE αλλά και 100GbE ή FDR/EDR network για μεγαλύτερη επεκτασιμότητα και ταχύτητα
Απάντηση
Προστίθεται απαίτηση αμέσως μετά το 5.6.1 (βλ. Πίνακας Συμμόρφωσης 5, προδιαγραφή 5.6.2), και αμέσως μετά το 6.5.1 (βλ. Πίνακας Συμμόρφωσης 5, προδιαγραφή 6.5.2)
Να υποστηρίζονται, είτε από το προσφερόμενο υλικό, είτε με μελλοντική αναβάθμιση βάσει κάρτας ή module επέκτασης η διασύνδεση με θύρες Ethernet τουλάχιστον 40Gbps.

Πίνακας Συμμόρφωσης 6

Εταιρεία 1

Επίπεδο πρωτοκόλλων 6.4.5 Αριθμός πυρήνων ανά κόμβο ≥ 16 Με δεδομένες τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και δεδομένου ότι ο αριθμός πυρήνων ανά κόμβο εξαρτάται και από το sizing κάθε λύσης, προτείνουμε ο αριθμός των πυρήνων να αλλάξει σε ≥ 12.
Απάντηση
Η πρόταση γίνεται δεκτή

Εταιρεία 2

Σελίδα 154 6.3 Χαρακτηριστικά Υλικού επιπέδου πρωτοκόλλου , τι εννοείτε και πως αναμένεται να απαντηθεί η σχετική προδιαγραφή αν αυτό εξυπηρετείται από το υποσύστημα δίσκων storage πχ
Απάντηση
Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει υψηλή διαθεσιμότητα και σε επίπεδο πρωτοκόλλου και σε επίπεδο κόμβου και τροποποιείται η απαίτηση 6.4.2. ως εξής:
«Οι κόμβοι να λειτουργούν σε active/active ή active/automated hot-standby λειτουργίες»

Εταιρεία 2

Σελίδα 155 6.4 Χαρακτηριστικά Κόμβων ¨Απαιτείτε αυτά να είναι ξεχωριστά από το υλικό επιπέδου πρωτοκόλλου η επαφίεστε στην δική μας βέλτιση σχεδίαση . Αναφέρεστε σε υλικό HSM – Protocol – και κόμβων 3 φορές μέσα στην διακήρυξη ενώ η δική μας λύση τα ενοποιεί σε ένα με τόσο με το storage όσο και με τους 3 ανα site απαραίτητους κόμβους servers . Παρακαλώ διευκρινίσατε
Απάντηση
Ο πίνακας συμμόρφωσης 1 περιγράφει τις αποδεκτές αρχιτεκτονικές. Οι λοιποί πίνακες συμμόρφωσης εξειδικεύουν κατά περίπτωση

Πίνακας Συμμόρφωσης 7

Εταιρεία 2

Σελίδα 164 Πίνακας Συμμόρφωσης 7: Δίκτυο FC 7.1.1 Να προσφερθεί υλικό για την υλοποίηση ενός υψηλής διαθεσιμότητας δικτύου αποθήκευσης δεδομένων (SAN FC) για την διασύνδεση του υπάρχοντος εξοπλισμού και του νέου, που να ενοποιεί τα παλαιά και νέα συστήματα βιβλιοθήκης ταινιών και. Αναφέρεστε σε υλικό διασύνδεσης για τις παλαιές σας βιβλιοθήκες στο 1.1.13 (Τεχνικής υφής ερώτηση μας νο 1 ) , πρόκειται για το ίδιο και αυτό υλικό ; Γιατί αναφέρεστε 2 φορές ;
Απάντηση
Αναφερόμαστε σε υλικό διασύνδεσης δικτύου FC για τις υφιστάμενες βιβλιοθήκες. Η αναφορά γίνεται για λόγους πληρότητας του πίνακα συμμόρφωσης ως προς τις επόμενες απαιτήσεις.