Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης» που περιλαμβάνει:

  • Εξοπλισμό υπολογιστικού κόμβου μηχανικής μάθησης.
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης του λογισμικού και του εξοπλισμού, δοκιμές αποδοχής, και εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση του συστήματος.
  • Δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη.

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.
Το τεύχος διακήρυξης  που τίθεται σε διαβούλευση σε μορφή αρχείου .pdf  είναι διαθέσιμο εδώ.
Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: louridas@grnet.gr
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης».