Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ «Ταξιδεύοντας στο μονοπάτι της Έρευνας»

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) διεξάγει διαγωνισμό με τίτλο «Ταξιδεύοντας στο μονοπάτι της Έρευνας» για την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, και προσκαλεί τα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως τις 15 Νοεμβρίου. Ερευνητές, ακαδημαϊκοί, φοιτητές και σπουδαστές, καθώς και υπεύθυνοι των κέντρων διαχείρισης δικτύων των ερευνητικών και ακαδημαϊκών οργανισμών θα έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε προηγμένα δίκτυα δεδομένων, υπολογιστικές υποδομές και υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΔΕΤ A.E., με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, την ανάδειξη και την εξέλιξη του επιστημονικού και ακαδημαϊκού τους έργου.
Ο διαγωνισμός αποτελείται από τέσσερις διακριτές ενότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την αξιοποίηση μίας ή και περισσότερων υπηρεσιών:

  • Ενότητα 1η: Layer 2 VPN (L2VPN) – Ιδιωτικά Εικονικά Δίκτυα για δεδομένα ειδικού σκοπού
  • Ενότητα 2η: Εικονικές Μηχανές για τη φιλοξενία υπηρεσιών, πειραμάτων και εφαρμογών
  • Ενότητα 3η: myNetLab – Σχεδιάστε το δικό σας Εικονικό Εργαστήριο Δικτύων
  • Ενότητα 4η: «Οπτικά μονοπάτια» -Υπερ-Υψηλή Ταχύτητα και Ασφάλεια στη μεταφορά Δεδομένων

Μέσω της χρήσης των παρεχόμενων από την ΕΔΕΤ Α.Ε. υποδομών και υπηρεσιών επιτυγχάνεται η άμεση πρόσβαση ή/και η διάθεση/αποστολή σε υπερ-υψηλές ταχύτητες πειραματικών/ψηφιακών δεδομένων, η εκτέλεση συνεργατικών πειραμάτων μεταξύ απομακρυσμένων ομάδων, η αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος (cloud) χωρίς αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση πόρων και χωρίς την επιβάρυνση της διαχείρισης των εμπλεκόμενων διακομιστών, η πρόσβαση σε βιβλιοθήκες δεδομένων, η διαμόρφωση πειραματικών ψηφιακών υποδομών για την εκτέλεση πειραμάτων/δοκιμών νέων τεχνολογιών, καθώς και η σύγκριση/αντιπαραβολή αποτελεσμάτων έρευνας με δεδομένα άλλων πειραμάτων ίδιου αντικειμένου, σε πραγματικό χρόνο.
Περισσότερες πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό και τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, καθώς και για τις παροχές και υπηρεσίες που θα διατεθούν από την ΕΔΕΤ Α.Ε. στις ομάδες/μέλη των επικρατέστερων προτάσεων, είναι διαθέσιμες στη σελίδα:
https://grnet.gr/el/node/558
Τα οφέλη συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι πολλαπλά, μεταξύ των οποίων η πρόσβαση σε εξειδικευμένα και μη ευρέως διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία, η παροχή υποστήριξης από την ΕΔΕΤ Α.Ε. για τη χρήση των προηγμένων ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών υψηλής απόδοσης σε εφαρμογές με εξειδικευμένες απαιτήσεις, και η δυνατότητα συνεργειών με αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες εκτός της χώρας. Επιπλέον ο διαγωνισμός δίνει την ευκαιρία για τη διεθνή προβολή και αναγνώριση των προτεινόμενων δράσεων, και κατ’ επέκταση του ακαδημαϊκού/ ερευνητικού έργου, με τη χρηματοδότηση της δαπάνης παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πρότασης για ένα μέλος της ομάδας σε διεθνές κοινό (συνάντηση εργασίας, συνέδριο, εκδήλωση).
O διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι: