Τοπολογία Δικτύου σε επίπεδα L2/L3 σε google maps

Η απεικόνιση του δικτύου πραγματοποιείται με τη χρήση του Google Maps API. Τα δεδομένα προέρχονται από την κεντρική βάση δεδομένων διαχείρισης δικτύου και στη συνέχεια τροποποιούνται σε μορφή JSON προκειμένου να είναι σε μορφή συμβατή με το API της Google. Τα δεδομένα λαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους δρομολογητές και μεταγωγείς του ΕΔΕΤ.

Η απεικόνιση του δικτύου είναι κλιμακωτή (layered), ενώ έχει δοθεί βάρος στην τοποθέτηση των κόμβων στην πραγματική γεωγραφική τους θέση. Στην απεικόνιση παρέχονται πληροφορίες για τα interfaces διασύνδεσης των συσκευών. Για όλες της συσκευές υπάρχει η δυνατότητα προβολής των interface, tag και διαγραμμάτων κίνησης RRD

Στην παρούσα έκδοση υποστηρίζονται οι παρακάτω λειτουργικότητες:

  • Απεικόνιση τοπολογίας του δικτύου ανά δικτυακό επίπεδο: Προβάλλονται τα interface των δικτυακών συσκευών καθώς και τα γραφήματα κίνησης τους,
  • Απεικόνιση της κίνησης μεταξύ κόμβων σε πραγματικό χρόνο,
  • Απεικόνιση των σημείων παρουσίας του δικτύου ΕΔΕΤ με δυνατότητα προβολής των δικτυακών συσκευών ανά τοποθεσία και διαχωρισμό των τοποθεσίων ανάλογα με το φορέα που τις φιλοξενεί,
  • Πιλοτικά, παρέχεται η προβολή της τοπολογίας του δικτύου οπτικών ινών (σύνδεσμοι-τμήματα).

Παρέχεται επίσης μια έκδοση των παραπάνω με περιορισμένες δυνατότητες, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση της σε ιστοσελίδες (με τη χρήση iframe).

Η σελίδα της νέας υπηρεσίας είναι προσβάσιμη εδώ

Η περιορισμένη έκδοση είναι προσβάσιμη εδώ και υποστηρίζονται οι παρακάτω επιλογές σχεδίασης

Τύποι Χαρτών:

  • /lite/?load (Traffic Map)
  • /lite/?topo (Network Topology-default)
  • /lite/?pops (GRNET PoPs)
  • /lite/?optloc (Optical Locations)

Επίπεδα Δικτύου:

ipv4, ipv6, ethernet, ethernet_dot1q

Παραδείγματα:

/lite/?ipv4 (ipv4 network topology)
/lite/?ipv4&ipv6 (ipv4&ipv6 network topology)

Λοιπά:

“zoom=”: Αρχικό επίπεδο zoom, π.χ. /lite/?load&zoom=6
“hideinfo”: Απόκρυψη μηνύματος πληροφοριών από το χάρτη, π.χ. /lite/?load&zoom=6&hideinfo

Παράδειγμα:

Για προβολή της κίνησης των ipv4 links με κρυμμένο το info message:
https://mon.grnet.gr/network/maps/lite/?load&ipv4&hideinfo

Η υπηρεσία διατίθεται και σαν iGoogle gadget (Add to Google) Το gadget μπορεί να παραμετροποιηθεί από την επιλογή Edit Settings από το drop-down menu (τρίγωνο στην title bar).