ΠΥΞΙΔΑ

Πύλη εκπαιδευτικού περιεχομένου για τις υπηρεσίες ΕΔΥΤΕ

Η ΕΔΥΤΕ λειτουργεί τη διαδικτυακή πύλη εκπαιδευτικού περιεχομένου ΠΥΞΙΔΑ που παρέχει στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα αναλυτική πληροφόρηση για τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που αναπτύσσει. Ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές, διαχειριστές Δικτύου, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και μέλη Φορέων, πολιτιστικών κέντρων, και δημόσιων οργανισμών, μπορούν να ενημερώνονται για τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών υπηρεσιών και των τεχνολογιών που τους παρέχει η ΕΔΥΤΕ, να εκπαιδευτούν σε αυτές, καθώς και να πληροφορηθούν για το πώς μπορούν και οι ίδιοι να αιτηθούν την απόκτηση άμεσης πρόσβασης στις υπηρεσίες, δωρεάν.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που υπάρχει στην ΠΥΞΙΔΑ αφορά στις υπηρεσίες:

  • e:Presence: Διαδικτυακές Τηλεδιασκέψεις
  • ΔΙΑΥΛΟΣ: Ζωντανές Διαδικτυακές Μεταδόσεις
    ViMa: Εικονικές Μηχανές-Virtual Machines
  • eduroam: Δίκτυο Περιαγωγής (roaming) Ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο
  • Υπηρεσία Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) – ΔΗΛΟΣ
  • Υπηρεσίες Ασφάλειας: Firewall on Demand (FoD), Ομάδα Αντιμετώπισης Συμβάντων (CERT)
ΠΥΞΙΔΑ - Πύλη εκπαιδευτικού περιεχομένου για τις υπηρεσίες ΕΔΥΤΕ