CRAFT-OA: Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access

CRAFT-OA: Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access
Χρηματοδότηση
Horizon Europe Framework Programme
Διάρκεια
1/1/2023 - 31/12/2025
Περιγραφή

Το έργο CRAFT OA (Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access) έχει στόχο να βελτιώσει την τεχνική και οργανωτική υποδομή του εκδοτικού μοντέλου Diamond Open Access (OA- Ανοικτή Πρόσβαση), στο οποίο οι συγγραφείς μπορούν να δημοσιεύουν δωρεάν, δεδομένου ότι τα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα ή βιβλιοθήκες παρέχουν την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή.

Το έργο θα συνεισφέρει στην βελτίωση των επιπέδων του επαγγελματισμού και της ωριμότητας που απαιτείται στο σύγχρονο εκδοτικό τοπίο για τις δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης. Οι δημοσιεύσεις αυτές κατέχουν κεντρική θέση στην επικοινωνία μεταξύ των επιστημών, καθώς παρέχουν πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις χωρίς περιορισμούς, και διαθέτουν μεγάλη ποικιλομορφία.

Για να επιτευχθεί αυτή η βελτίωση, το έργο θα επικεντρωθεί σε 4 άξονες δραστηριοτήτων:

 • Παροχή τεχνικών βελτιώσεων για πλατφόρμες και λογισμικό δημοσιεύσεων
 • Δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής εφαρμογής για την προώθηση της συνολικής βελτίωσης των υποδομών
 • Αύξηση στο ποσοστό εμφάνισης, τον εντοπισμό και την αναγνωρισιμότητα των δημοσιεύσεων του εκδοτικού μοντέλου Diamond OA
 • Ενσωμάτωση του εκδοτικού μοντέλου Diamond OA με το European Science Cloud (ESOC) και άλλους φορείς συγκέντρωσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας

Η υλοποίηση των στόχων του έργου θα ωφελήσει το τοπίο του εκδοτικού μοντέλου Diamond OA, το οποίο στην τωρινή του κατάσταση εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένο και δεν είναι πάντα τεχνικά άρτιο προκειμένου να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του για την επιστήμη και την κοινωνία.  Το έργο θα αυξήσει την αποδοχή, την εναρμόνιση, την καθιέρωση και την αναγνώριση των ήδη υπαρχόντων τεχνολογικών προτύπων και διαδικασιών που επικρατούν στο εκδοτικό μοντέλο Diamond OA, συνεισφέροντας την εδραίωσή του.

Ο ρόλος της ΕΔΥΤΕ, ως συνδεδεμένη οντότητα του EGI.eu, θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

 • Diamond Discovery Hub (DDH): Συνεισφορά στον ορισμό των απαιτήσεων, της τεχνικής αρχιτεκτονικής, του πλαισίου διαλειτουργικότητας και των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις ανάγκες ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (Authentication & Authorization infrastructure – AAI) για την πρόσβαση σε περιεχόμενο Ανοικτής Πρόσβασης και τα εργαλεία των επαγγελματικών παρόχων υπηρεσιών παρόχων (IPSP) και IPIP.
 • Single Sign-On access to services and content (δημιουργία μιας κοινοτικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας διακομιστή μεσολάβησης AAI, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι IPSP και οι IPIP για να συνδέσουν τις υπηρεσίες τους):

  • Παροχή υπηρεσίας ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (Authentication & Authorization infrastructure – AAI) συμβατής με την υποδομή AAI του EOSC, για τον έλεγχο πρόσβασης σε υπηρεσίες και περιεχόμενο που προσφέρουν οι IPSP και  τα ιδρύματα - πάροχοι τεχνολογίας εκδόσεων (IPTP)
  • Τεχνική υποστήριξη για τη δοκιμαστική διασύνδεση υπηρεσιών επιλεγμένων παρόχων IPTP

Οι συμμετέχοντες εταίροι στο έργο είναι οι εξής:

 1. GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT GOTTINGEN STIFTUNG OFF (Γερμανία - Συντονιστής)
 2. OPEN ACCESS IN THE EUROPEAN AREA THROUGH SCHOLA (Βέλγιο)
 3. TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNASTA (Φινλανδία)
 4. MAX WEBER STIFTUNG DEUTSCHE GEISTESWISSENSCHAFT (Γερμανία)
 5. TECHNISCHE INFORMATIONSBIBLIOTHEK (ΤΙΒ) (Γερμανία)
 6. SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR (Κροατία)
 7. UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Πορτογαλία)
 8. MASARYKOVA UNIVERZITA (Τσεχία)
 9. FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE (Γαλλία)
 10. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADE (Σλοβενία)
 11. OPENAIRE AMKE (Ελλάδα)
 12. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (Ιταλία)
 13. STICHTING EGI (Ολλανδία)
 14. SVEUCILISTE U ZADRU (Κροατία)
 15. INSTYTUT BADAN LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Πολωνία)
 16. FREIE UND HANSESTADT HAMBURG (Γερμανία)
 17. UNIWERSYTET WARSZAWSKI (Πολωνία)
 18. UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE (Γαλλία)
 19. INFRASTRUCTURE SERVICES FOR OPEN ACCESS C.I.C. (Ηνωμένο Βασίλειο)

Συνεργαζόμενοι εταίροι στο έργο:

 1. ATHINA-EREVNITIKO KENTRO KAINOTOMIAS STIS TECHNOLOGIES (Ελλάδα)
 2. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Ιταλία)
 3. UNIVERSITAET BERN (Ελβετία)
 4. NATIONAL INFRASTRUCTURES FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY (Ελλάδα)

Το έργο υπάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος  Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01 (Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2022).

Twitter (X)