Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια συστήματος πηγών παραγωγής σύμπλεκτων φωτονίων (EPPSs) για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρήσης (use-cases) του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI»

Αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια συστήματος πηγών παραγωγής σύμπλεκτων φωτονίων (EPPSs) για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρήσης (use-cases) του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI», για τη διενέργεια πειραμάτων παραγωγής, διανομής και ανίχνευσης σύμπλεκτων φωτονίων στα πλαίσια δοκιμών χρήσης (use-cases) του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI.

Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγκατάστασης-παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της και η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης σε τουλάχιστον τρία (3) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της παράδοσης του έργου.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται πλέον στο ποσό των 682.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [550.000,00€ + Φ.Π.Α. (24%) 132.000,00€], με δικαίωμα προαίρεσης 15% επί του συμβατικού τιμήματος συνολικής αξίας 102.300,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [82.500,00€ + Φ.Π.Α.(24%) 19.800,00€], συνολικού προϋπολογισμού 784,300.00€ [632,500.00€ + Φ.Π.Α.(24%) 151,800.00€].

Φορέας χρηματοδότησης της Σύμβασης είναι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (GA 101091504 και Κωδ. ΣΑΕ 063/2). Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2024 έως και 2027 του Φορέα με τις σχετικές πιστώσεις.

Η Σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «HELLASQCI – Deploying advanced national QCI systems and networks in Greece», η οποία έχει ενταχθεί στο Call: DIGITAL-2021-QCI-01 κατά 50% και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΕ 063/2 με βάση την από 22/09/2023 και με αριθμ. πρωτ. 85165 και ΑΔΑ: Ρ0Ι6Η-ΟΑ4 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 10.09.2024 και ώρα 12:00.

 

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.