Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού για την ανάπτυξη παραγωγικών κόμβων του προγράμματος EBSI»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού για την ανάπτυξη παραγωγικών κόμβων του προγράμματος EBSI», και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια εξυπηρετητών επεξεργασίας δεδομένων υψηλών επιδόσεων και η εγκατάσταση αυτών στο Κέντρο Δεδομένων & Υπηρεσιών ΕΔΥΤΕ της Κνωσού, που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφόρος Κνωσού, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Λευκό Κτίριο, Υπόγειο, ΤΚ 71409, Ηράκλειο), καθώς και η παροχή συναφών συνοδευτικών υπηρεσιών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Ο εκτιμώμενος συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € [Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 60.000,00 € + Φ.Π.Α. (24%) €: 14.400,00 €].

Φορέας χρηματοδότησης της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης είναι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (GA 101102570 και ΣΑΕ 063/2). Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2024 του Φορέα με τις σχετικές πιστώσεις.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «EBSI-NE», η οποία έχει ενταχθεί στο Call: DIGITAL-2022-DEPLOY-02 κατά 50% και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΕ 063/2 (ενάριθμος 2024ΣΕ06320006).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από05/07/2024 έως 20/07/2024.

 

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ