Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία εκ νέου Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια, εγκατάσταση κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαμόρφωση νέου κέντρου δεδομένων».

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατόπιν σχετικών πολλαπλών αιτημάτων, προβαίνει σε εκ νέου διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια, εγκατάσταση κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαμόρφωση νέου κέντρου δεδομένων» στο πλαίσιο του ΥΕ 11 «Προμήθεια, εγκατάσταση κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαμόρφωση νέου κέντρου δεδομένων» του Έργου «Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας ΟΠΣ (MIS) 5153431», και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του νέου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων «Δαίδαλος» (Daedalus) καθώς και όλων των συνοδευτικών υποδομών (κτιριακών, ηλεκτρικών και μηχανολογικών) ώστε να είναι κατάλληλος για την φιλοξενία και λειτουργία του νέου υπερυπολογιστικού συστήματος «Δαίδαλος».

Η εγκατάσταση θα γίνει στο νέο κέντρο δεδομένων του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, στο κτήριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού, που παραχωρείται από την Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ). Πρόκειται για ένα κτήριο 1.500 τ.μ. εκ των οποίων τα 150 τ.μ. θα είναι διαθέσιμα για την τοποθέτηση και εγκατάσταση των ικριωμάτων.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 18.600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 15.000.000,00€, Φ.Π.Α.: 3.600.000,00€).

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού ορίζεται σε τρία (3) έτη από την οριστική παραλαβή του έργου.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών, ήτοι από02/07/2024 έως 17/07/2024.

 

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ