Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για την στήριξη του Τουρισμού – Thessaly – Evros Pass 2024»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. καλεί κάθε οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις και είναι σε θέση να παράσχει εν συνόλω τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με τις συνημμένες απαιτήσεις και τεχνικές Προδιαγραφές στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για την στήριξη του Τουρισμού – Thessaly – Evros Pass 2024» έως την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00 στο email: promith@admin.grnet.gr.