Ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τη Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας της υποδομής firewall της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19266/ΑΣ/23.11.2023 Διακήρυξη και κατόπιν αιτημάτων που υπέβαλαν οικονομικοί φορείς, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τον εν λόγω Διαγωνισμό, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποδέχεται τα σχετικά αιτήματα παρατείνοντας τον εν λόγω Διαγωνισμό έως την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00μ.μ., και θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δημοσίευση της νέας ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Η Διορθωτική προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.